รายงานทะเบียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เช่น 2022-08-11
เช่น 2022-08-11
ชื่อ หมวด รหัสบุ๊คไอดี ประเภท จำนวน
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ผลงานทางวิชาการ DGR6307330637 eBook องค์กร 99999
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านแผนงานบุคคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ผลงานทางวิชาการ DGR6307330622 eBook องค์กร 99999
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มีประสิทธิภาพ ผลงานทางวิชาการ DGR6307330639 eBook องค์กร 99999
การจัดทำคู่มือการควบคุมภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ DGR6311330866 eBook องค์กร 100
การจัดทำคู่มือการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ผลงานทางวิชาการ DGR6306330575 eBook องค์กร 99999
การจัดทำคู่มือการบริหารโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ DGR6307330654 eBook องค์กร 99999
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายด้านการเงิน ผลงานทางวิชาการ DGR6307330644 eBook องค์กร 99999
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบกระบวนการ จัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ DGR6306330583 eBook องค์กร 99999
การจัดทำคู่มือประชาชนเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตวิกฤตกาณ์น้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558 ผลงานทางวิชาการ DGR6307330626 eBook องค์กร 99999
การจัดทำงบการเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ผลงานทางวิชาการ DGR6307330648 eBook องค์กร 99999
การจัดทำฐานข้อมูลด้านไอโซโทป ผลงานทางวิชาการ DGR6306330527 eBook องค์กร 99999
การจัดทำมาตรฐานรูปแบบรายงานข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ ผลงานทางวิชาการ DGR6306330493 eBook องค์กร 99999
การจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมทรัพยารกน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ DGR6307330633 eBook องค์กร 99999
การจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ผลงานทางวิชาการ DGR6307330674 eBook องค์กร 99999
การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ผลงานทางวิชาการ DGR6307330678 eBook องค์กร 99999
การจัดทำระบบสืบค้นข้อมูลบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ ผลงานทางวิชาการ DGR6307330670 eBook องค์กร 99999
การจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลงานทางวิชาการ DGR6311330865 eBook องค์กร 100
การจัดทำรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลงานทางวิชาการ DGR6307330629 eBook องค์กร 99999
การจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีบัญชี 2558 ผลงานทางวิชาการ DGR6307330653 eBook องค์กร 99999
การจัดทำรายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลงานทางวิชาการ DGR6307330628 eBook องค์กร 99999
Page SUM 1,800,182

หน้า