รายงานทะเบียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เช่น 2020-10-30
เช่น 2020-10-30
ชื่อ หมวด รหัสบุ๊คไอดี ประเภท จำนวน
การจัดทำคู่มือการบริหารโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ DGR6307330654 eBook องค์กร 99999
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายด้านการเงิน ผลงานทางวิชาการ DGR6307330644 eBook องค์กร 99999
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบกระบวนการ จัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ DGR6306330583 eBook องค์กร 99999
การจัดทำคู่มือประชาชนเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตวิกฤตกาณ์น้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558 ผลงานทางวิชาการ DGR6307330626 eBook องค์กร 99999
การจัดทำงบการเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ผลงานทางวิชาการ DGR6307330648 eBook องค์กร 99999
การจัดทำฐานข้อมูลด้านไอโซโทป ผลงานทางวิชาการ DGR6306330527 eBook องค์กร 99999
การจัดทำมาตรฐานรูปแบบรายงานข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ ผลงานทางวิชาการ DGR6306330493 eBook องค์กร 99999
การจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมทรัพยารกน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ DGR6307330633 eBook องค์กร 99999
การจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ผลงานทางวิชาการ DGR6307330674 eBook องค์กร 99999
การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ผลงานทางวิชาการ DGR6307330678 eBook องค์กร 99999
การจัดทำระบบสืบค้นข้อมูลบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ ผลงานทางวิชาการ DGR6307330670 eBook องค์กร 99999
การจัดทำรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลงานทางวิชาการ DGR6307330629 eBook องค์กร 99999
การจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีบัญชี 2558 ผลงานทางวิชาการ DGR6307330653 eBook องค์กร 99999
การจัดทำรายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลงานทางวิชาการ DGR6307330628 eBook องค์กร 99999
การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ผลงานทางวิชาการ DGR6307330607 eBook องค์กร 99999
การจัดทำรูปแบบอาคารผลิตน้ำดื่มสำเร็จรูป โครงการสำรวจและศึกษารูปแบบ การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล ให้กับโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา ผลงานทางวิชาการ DGR6307330608 eBook องค์กร 99999
การจัดทำละครสั้นชุด G Water น้ำบาดาล ก้าวผ่านกว่าทศวรรษ ผลงานทางวิชาการ DGR6306330567 eBook องค์กร 99999
การจัดทำห้องสมุดออนไลน์ ผลงานทางวิชาการ DGR6306330545 eBook องค์กร 99999
การจัดทำแบบจำลองทางอุทกธรณีวิทยาแบบ 3 มิติ (3D Geological Model) ผลงานทางวิชาการ DGR6306330529 eBook องค์กร 99999
การจัดทำแผนการลดหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผลงานทางวิชาการ DGR6307330649 eBook องค์กร 99999
Page SUM 1,999,980

หน้า