ผลสอบของสมาชิก

แบบทดสอบ : ข้อสอบ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2546
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ที่ได้
1 chotirat.k@dgr.mail.go.th โชติรัตน์ ขนอม 0 %
10 Chartsiri ชาติศิริ ศิลา 0 %
11 Chartsiri ชาติศิริ ศิลา 5 %
12 naphat.l@dgr.mail.go.th ว่าที่ ร.ต.หญิง ณภัทร เลี้ยงถนอม 10 %
13 pasu.i@dgr.mail.go.th ภาสุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 0 %
14 potejamarn.j@dgr.mail.go.th พจมาน เจริญผล 0 %
15 surinthar.h@dgr.mail.go.th สุรินทรา หัดขุนทด 0 %
16 supatpong.l@dgr.mail.go.th สุภัฎพงศ์ เลขะธรรม 0 %
17 surinthar.h@dgr.mail.go.th สุรินทรา หัดขุนทด 0 %
18 pause sitta sitta 0 %
19 pause sitta sitta 30 %
20 usertest01 user test 0 %
21 usertest01 user test 25 %
22 pause sitta sitta 10 %
23 ekkapong เอกพงศ์ เกตุเอม 0 %
24 usertest01 user test 5 %
25 usertest01 user test 5 %
แบบฝึกหัด : ทดสอบเจ้าพนักงานธุรการ
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ที่ได้
2 admin test www 0 %
3 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 0 %
4 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 15 %
5 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 0 %
6 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 0 %
7 ekkapong เอกพงศ์ เกตุเอม 0 %
8 ekkapong เอกพงศ์ เกตุเอม 5 %
9 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 0 %