ผลสอบของสมาชิก

แบบฝึกหัด : ทดสอบเจ้าพนักงานธุรการ
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ที่ได้
1 banjong.p@dgr.mail.go.th บรรจง พรมจันทร์ 0 %
2 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 0 %
7 mawin มาวิน แสนรัตน์ 0 %
11 sorapol test www 0 %
12 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 0 %
13 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 15 %
14 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 0 %
15 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 0 %
16 ekkapong เอกพงศ์ เกตุเอม 0 %
17 ekkapong เอกพงศ์ เกตุเอม 5 %
18 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 0 %
แบบทดสอบ : ข้อสอบ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2546
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ที่ได้
3 np0001 เอกพงษ์ เกตุเอม 20 %
4 jakkrit@dgr.mail.go.th จักรกฤษณ์ ลีทอง 0 %
5 jakkrit@dgr.mail.go.th จักรกฤษณ์ ลีทอง 30 %
6 mawin มาวิน แสนรัตน์ 0 %
8 0 %
9 sittee sittee sittee 0 %
10 chotirat.k@dgr.mail.go.th โชติรัตน์ ขนอม 0 %
19 Chartsiri ชาติศิริ ศิลา 0 %
20 Chartsiri ชาติศิริ ศิลา 5 %
21 naphat.l@dgr.mail.go.th ว่าที่ ร.ต.หญิง ณภัทร เลี้ยงถนอม 10 %
22 pasu.i@dgr.mail.go.th ภาสุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 0 %
23 potejamarn.j@dgr.mail.go.th พจมาน เจริญผล 0 %
24 surinthar.h@dgr.mail.go.th สุรินทรา หัดขุนทด 0 %
25 supatpong.l@dgr.mail.go.th สุภัฎพงศ์ เลขะธรรม 0 %
26 surinthar.h@dgr.mail.go.th สุรินทรา หัดขุนทด 0 %
27 pause sitta sitta 0 %
28 pause sitta sitta 30 %
29 usertest01 user test 0 %
30 usertest01 user test 25 %

หน้า