ผลสอบของสมาชิก

แบบทดสอบ : ข้อสอบ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2546
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ที่ได้
1 Chartsiri ชาติศิริ ศิลา 0 %
5 Chartsiri ชาติศิริ ศิลา 5 %
10 naphat.l@dgr.mail.go.th ว่าที่ ร.ต.หญิง ณภัทร เลี้ยงถนอม 10 %
17 pasu.i@dgr.mail.go.th ภาสุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 0 %
23 potejamarn.j@dgr.mail.go.th พจมาน เจริญผล 0 %
26 surinthar.h@dgr.mail.go.th สุรินทรา หัดขุนทด 0 %
แบบทดสอบ : ข้อสอบชุดที่ 1
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ที่ได้
2 Chartsiri ชาติศิริ ศิลา 0 %
13 sittee sittee sittee 0 %
18 chotirat.k@dgr.mail.go.th โชติรัตน์ ขนอม 0 %
19 sittee sittee sittee 0 %
30 surapee.t@dgr.mail.go.th สุรภี ตัวละมูล 0 %
แบบทดสอบ : แบบทดสอบ ชุดที่ 2
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ที่ได้
3 Chartsiri ชาติศิริ ศิลา 0 %
9 naphat.l@dgr.mail.go.th ว่าที่ ร.ต.หญิง ณภัทร เลี้ยงถนอม 0 %
20 ekkapong เอกพงศ์ เกตุเอม 0 %
แบบฝึกหัด : ข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ที่ได้
4 Chartsiri ชาติศิริ ศิลา 0 %
16 ekkapong เอกพงศ์ เกตุเอม 0 %
21 pasu.i@dgr.mail.go.th ภาสุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 0 %
แบบฝึกหัด : แบบฝึกหัด DGR
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ที่ได้
6 Chartsiri ชาติศิริ ศิลา 0 %
7 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 0 %
8 nop.p@dgr.mail.go.th นพ ผาลทอง 0 %
11 naphat.l@dgr.mail.go.th ว่าที่ ร.ต.หญิง ณภัทร เลี้ยงถนอม 0 %
12 naphat.l@dgr.mail.go.th ว่าที่ ร.ต.หญิง ณภัทร เลี้ยงถนอม 30 %
14 pasu.i@dgr.mail.go.th ภาสุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 0 %
22 plemanu นิติธร สุระสาย 40 %
24 potejamarn.j@dgr.mail.go.th พจมาน เจริญผล 0 %
25 siriwatt.w@dgr.mail.go.th สิริวัฑฒ วัฒนลักษณ์ 0 %
27 samak สมัคร แสนศรี 0 %
28 thirawadee.k@dgr.mail.go.th ธิระวดี โฆสิตวัน 0 %
29 supatpong.l@dgr.mail.go.th สุภัฎพงศ์ เลขะธรรม 0 %
แบบทดสอบ : ทดสอบข้อสอบ
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ที่ได้
15 ekkapong เอกพงศ์ เกตุเอม 0 %

หน้า