ผลสอบของสมาชิก

แบบทดสอบ : ข้อสอบ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2546
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ที่ได้
1 sittee sittee sittee 0 %
2 chotirat.k@dgr.mail.go.th โชติรัตน์ ขนอม 0 %
11 Chartsiri ชาติศิริ ศิลา 0 %
12 Chartsiri ชาติศิริ ศิลา 5 %
13 naphat.l@dgr.mail.go.th ว่าที่ ร.ต.หญิง ณภัทร เลี้ยงถนอม 10 %
14 pasu.i@dgr.mail.go.th ภาสุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 0 %
15 potejamarn.j@dgr.mail.go.th พจมาน เจริญผล 0 %
16 surinthar.h@dgr.mail.go.th สุรินทรา หัดขุนทด 0 %
17 supatpong.l@dgr.mail.go.th สุภัฎพงศ์ เลขะธรรม 0 %
18 surinthar.h@dgr.mail.go.th สุรินทรา หัดขุนทด 0 %
19 pause sitta sitta 0 %
20 pause sitta sitta 30 %
21 usertest01 user test 0 %
22 usertest01 user test 25 %
23 pause sitta sitta 10 %
24 ekkapong เอกพงศ์ เกตุเอม 0 %
25 usertest01 user test 5 %
26 usertest01 user test 5 %
แบบฝึกหัด : ทดสอบเจ้าพนักงานธุรการ
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ที่ได้
3 admin test www 0 %
4 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 0 %
5 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 15 %
6 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 0 %
7 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 0 %
8 ekkapong เอกพงศ์ เกตุเอม 0 %
9 ekkapong เอกพงศ์ เกตุเอม 5 %
10 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 0 %