รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

เช่น 2020-10-30
เช่น 2020-10-30
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี ชื่อ จำนวนยืม
1 DGR6307330721 คู่มือบริการประชาชน Right To Know 1
2 DDE52446 คู่มือเรียนโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2010 0
3 DDE52589 นวดไทยเพื่อสุขภาพ เล่ม 2 0
4 DDE23268 เจ้าฟ้านักพัฒนา รัตนเทพแห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทย 0
5 DDE23044 ปรัชญาเปลี่ยนชีวิต คมความคิดสร้างยอดคน 0
6 DDE52637 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ 0
7 DDE52424 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2007 0
1