รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

เช่น 2021-01-24
เช่น 2021-01-24
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี ชื่อ จำนวนยืม
1 DGR6311330861 เรื่องของน้ำบาดาล The Story of Groundwater 3
2 DGR6311330867 การเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการน้ำบาดาล 2
3 DGR6311330866 การจัดทำคู่มือการควบคุมภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2
4 DGR6309330753 คู่มือประชาชนเพื่อการใช้และอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน 2
5 DGR6311330859 คู่มือเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น 2
6 DGR6312330869 การบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตเมืองของสหราชอาณาจักร 2
7 DGR6311330862 แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย 2
8 DDE52446 คู่มือเรียนโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2010 1
9 DGR6309330754 รายงานประจำปี 2562 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 1
10 06600018411 อียิปต์ ดินแดนแห่งฟาร์โรห์ 1
11 06600018259 เสิร์ฟ บิน กิน เที่ยว 1
12 DGR6311330863 รายงานประจำปี 2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 1
13 DGR6308330746 รายงานการศึกษาดูงาน สำนักงานใหญ่บริษัทโปรมิเนนท์ 1
14 DDE23671 ธรรมาภิบาลโลก 1
15 DGR6312330870 รายงานผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศไทย (กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1
16 DGR6307330721 คู่มือบริการประชาชน Right To Know 1
17 DGR6309330752 โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ 1
18 DGR6401330871 การดำเนินการจัดประชุมสัมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่องพลังงานความร้อนใต้ภิภพแห่งเอเชีย ครั้งที่ 11 (11th Asian Geothermal Symposium ณ จังหวัดเชียงใหม่) 1
19 DDE52618 The Dragon อลวนวุ่นมังกรผ่าเหล่า!? 1 ภาคสงครามสองอาณาจักร 1
20 DGR6311330860 การดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาล 1
28

หน้า