รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

เช่น 2021-04-11
เช่น 2021-04-11
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี ชื่อ จำนวนยืม
1 DDE39006 ลืมป่วยด้วยสมุนไพรก้นครัว 1
2 DGR6310330797 รู้ไว้ก่อนใช้น้ำบาดาล Application Badan4Thai 1
3 DGR6308330744 Mapping Groundwater Resilience to Climate Change and Human Development in Asia Cities Part 1 1
4 DGR6311330863 รายงานประจำปี 2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 1
5 DGR6309330750 โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดลำพูน 1
6 DDE52460 สุดยอดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 1
7 DGR6312330870 รายงานผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศไทย (กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1
8 DGR6310330796 108 คำถาม เรื่องน้ำบาดาลที่คุณไม่รู้ 1
9 DGR6308330743 Groundwater and Land Subsidence in Bkk 1
10 DGR6311330861 เรื่องของน้ำบาดาล The Story of Groundwater 1
11 DGR6309330749 โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดมหาสารคาม 1
12 DDE38550 สมุนไพร รู้ใช้ไกลโรค 1
13 DGR6311330867 การเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการน้ำบาดาล 1
14 DGR6310330755 คู่มือ การสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการบริหารจัดการน้ำบาดาล อย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน 1
15 DGR6308330742 Adapting groundwater of asian cities to climate change 1
16 DGR6311330860 การดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาล 1
17 DGR6309330748 โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดสระบุรี 1
18 DDE52463 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1001) มีแผน+เฉลย 1
19 DGR6311330866 การจัดทำคู่มือการควบคุมภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 1
20 DGR6309330754 รายงานประจำปี 2562 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 1
20

หน้า