รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แสดงตามเวลา

เช่น 2021-01-24
เช่น 2021-01-24
ชื่อหนังสือ EBOOK รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
ศิลปะการถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
การบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตเมืองของสหราชอาณาจักร punyawee.i@dgr.mail.go.th ปุณยวีร์ อินทรักษา
การดำเนินการจัดประชุมสัมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่องพลังงานความร้อนใต้ภิภพแห่งเอเชีย ครั้งที่ 11 (11th Asian Geothermal Symposium ณ จังหวัดเชียงใหม่) adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
รายงานผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศไทย (กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 punyawee.i@dgr.mail.go.th ปุณยวีร์ อินทรักษา
อียิปต์ ดินแดนแห่งฟาร์โรห์ parinya.o@dgr.mail.go.th ปริญญา อ่อนพลับ
การเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการน้ำบาดาล admin นาย test www
การจัดทำคู่มือการควบคุมภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล admin นาย test www
ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
รายงานผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศไทย (กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 admin นาย test www
การบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตเมืองของสหราชอาณาจักร admin นาย test www
การบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตเมืองของสหราชอาณาจักร admin นาย test www
Adapting groundwater of asian cities to climate change ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
Groundwater and Land Subsidence in Bkk ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
Mapping Groundwater Resilience to Climate Change and Human Development in Asia Cities Part 1 ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
Mapping Groundwater Resilience to Climate Change Part 2 ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
รายงานการศึกษาดูงาน สำนักงานใหญ่บริษัทโปรมิเนนท์ ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดสระบุรี ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดมหาสารคาม ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดลำพูน ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม

หน้า