รายงานทะเบียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เช่น 2022-08-11
เช่น 2022-08-11
ชื่อ หมวด รหัสบุ๊คไอดี ประเภท จำนวน
การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ผลงานทางวิชาการ DGR6307330607 eBook องค์กร 99999
การจัดทำรูปแบบอาคารผลิตน้ำดื่มสำเร็จรูป โครงการสำรวจและศึกษารูปแบบ การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล ให้กับโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา ผลงานทางวิชาการ DGR6307330608 eBook องค์กร 99999
การจัดทำละครสั้นชุด G Water น้ำบาดาล ก้าวผ่านกว่าทศวรรษ ผลงานทางวิชาการ DGR6306330567 eBook องค์กร 99999
การจัดทำห้องสมุดออนไลน์ ผลงานทางวิชาการ DGR6306330545 eBook องค์กร 99999
การจัดทำแบบจำลองทางอุทกธรณีวิทยาแบบ 3 มิติ (3D Geological Model) ผลงานทางวิชาการ DGR6306330529 eBook องค์กร 99999
การจัดทำแผนการลดหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผลงานทางวิชาการ DGR6307330649 eBook องค์กร 99999
การจัดทำแผนงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลงานทางวิชาการ DGR6307330617 eBook องค์กร 99999
การจัดทำแผนที่น้ำบาดาล Groundwater mapping หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล DGR6412331087 eBook องค์กร 100
การจัดทำแผนที่น้ำบาดาล โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านน้ำบาดาล ครั้งที่ 5 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล DGR6412331088 eBook องค์กร 100
การจัดทำแผนที่ศักยภาพน้ำบาดาลและข้อมูลอุทกธรณีวิทยาระดับตำบล สำหรับบริการแก่ประชาชนและหน่วยงานที่มาติดต่อขอข้อมูล ผลงานทางวิชาการ DGR6306330596 eBook องค์กร 99999
การจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยแล้ง พื้นที่เขตรับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 (อุดรธานี) ผลงานทางวิชาการ DGR6306330593 eBook องค์กร 99999
การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2561 ผลงานทางวิชาการ DGR6307330620 eBook องค์กร 99999
การจัดทำและดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ DGR6307330631 eBook องค์กร 99999
การจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ประจำตำบล ผลงานทางวิชาการ DGR6306330598 eBook องค์กร 99999
การจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานขุด-กลบดิน และเดินท่อระบบประปาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง บ้านดงมะรุม หมู่ที่ 2 ตําบลดงมะรุม อําเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ผลงานทางวิชาการ DGR6306330605 eBook องค์กร 99999
การจัดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ผลงานทางวิชาการ DGR6307330676 eBook องค์กร 99999
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข หนังสือทั่วไป DDE24536 eBook 1
การจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลงานทางวิชาการ DGR6306330573 eBook องค์กร 99999
การจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา ผลงานทางวิชาการ DGR6306330572 eBook องค์กร 99999
การจัดเก็บฐานข้อมูลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกรมทรัพยกรน้ำบาดาล ไว้ในฐานข้อมูลรวม ผลงานทางวิชาการ DGR6306330591 eBook องค์กร 99999
Page SUM 1,700,184

หน้า