รายงานทะเบียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เช่น 2021-04-11
เช่น 2021-04-11
ชื่อ หมวด รหัสบุ๊คไอดี ประเภท จำนวน
การจัดทำแบบจำลองทางอุทกธรณีวิทยาแบบ 3 มิติ (3D Geological Model) ผลงานทางวิชาการ DGR6306330529 eBook องค์กร 99999
การจัดทำแผนการลดหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผลงานทางวิชาการ DGR6307330649 eBook องค์กร 99999
การจัดทำแผนงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลงานทางวิชาการ DGR6307330617 eBook องค์กร 99999
การจัดทำแผนที่ศักยภาพน้ำบาดาลและข้อมูลอุทกธรณีวิทยาระดับตำบล สำหรับบริการแก่ประชาชนและหน่วยงานที่มาติดต่อขอข้อมูล ผลงานทางวิชาการ DGR6306330596 eBook องค์กร 99999
การจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยแล้ง พื้นที่เขตรับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 (อุดรธานี) ผลงานทางวิชาการ DGR6306330593 eBook องค์กร 99999
การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2561 ผลงานทางวิชาการ DGR6307330620 eBook องค์กร 99999
การจัดทำและดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ DGR6307330631 eBook องค์กร 99999
การจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ประจำตำบล ผลงานทางวิชาการ DGR6306330598 eBook องค์กร 99999
การจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานขุด-กลบดิน และเดินท่อระบบประปาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง บ้านดงมะรุม หมู่ที่ 2 ตําบลดงมะรุม อําเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ผลงานทางวิชาการ DGR6306330605 eBook องค์กร 99999
การจัดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ผลงานทางวิชาการ DGR6307330676 eBook องค์กร 99999
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข หนังสือทั่วไป DDE24536 eBook 1
การจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลงานทางวิชาการ DGR6306330573 eBook องค์กร 99999
การจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา ผลงานทางวิชาการ DGR6306330572 eBook องค์กร 99999
การจัดเก็บฐานข้อมูลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกรมทรัพยกรน้ำบาดาล ไว้ในฐานข้อมูลรวม ผลงานทางวิชาการ DGR6306330591 eBook องค์กร 99999
การจัดเก็บเอกสาร หนังสือทั่วไป DDE39513 eBook 1
การจำลองการทดสอบเครื่องสูบน้ำชนิดเทอร์ไบน์ที่ความลึกระดับต่าง ๆ ผลงานทางวิชาการ DGR6307330609 eBook องค์กร 99999
การจำลองระบบกระจายน้ำบาดาลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ EPANET 2.0 ผลงานทางวิชาการ DGR6307330686 eBook องค์กร 99999
การจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 ผลงานทางวิชาการ DGR6306330576 eBook องค์กร 99999
การจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล จำนวน 24 แห่ง รวม 11 รายการ ผลงานทางวิชาการ DGR6306330577 eBook องค์กร 99999
การดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขายชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด ผลงานทางวิชาการ DGR6306330568 eBook องค์กร 99999
Page SUM 1,799,984

หน้า