รายงานทะเบียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เช่น 2020-10-30
เช่น 2020-10-30
ชื่อ หมวด รหัสบุ๊คไอดี ประเภท จำนวน
การจัดทำแผนงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลงานทางวิชาการ DGR6307330617 eBook องค์กร 99999
การจัดทำแผนที่ศักยภาพน้ำบาดาลและข้อมูลอุทกธรณีวิทยาระดับตำบล สำหรับบริการแก่ประชาชนและหน่วยงานที่มาติดต่อขอข้อมูล ผลงานทางวิชาการ DGR6306330596 eBook องค์กร 99999
การจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยแล้ง พื้นที่เขตรับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 (อุดรธานี) ผลงานทางวิชาการ DGR6306330593 eBook องค์กร 99999
การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2561 ผลงานทางวิชาการ DGR6307330620 eBook องค์กร 99999
การจัดทำและดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ DGR6307330631 eBook องค์กร 99999
การจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ประจำตำบล ผลงานทางวิชาการ DGR6306330598 eBook องค์กร 99999
การจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานขุด-กลบดิน และเดินท่อระบบประปาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง บ้านดงมะรุม หมู่ที่ 2 ตําบลดงมะรุม อําเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ผลงานทางวิชาการ DGR6306330605 eBook องค์กร 99999
การจัดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ผลงานทางวิชาการ DGR6307330676 eBook องค์กร 99999
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข หนังสือทั่วไป DDE24536 eBook 1
การจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลงานทางวิชาการ DGR6306330573 eBook องค์กร 99999
การจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา ผลงานทางวิชาการ DGR6306330572 eBook องค์กร 99999
การจัดเก็บฐานข้อมูลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกรมทรัพยกรน้ำบาดาล ไว้ในฐานข้อมูลรวม ผลงานทางวิชาการ DGR6306330591 eBook องค์กร 99999
การจัดเก็บเอกสาร หนังสือทั่วไป DDE39513 eBook 1
การจำลองการทดสอบเครื่องสูบน้ำชนิดเทอร์ไบน์ที่ความลึกระดับต่าง ๆ ผลงานทางวิชาการ DGR6307330609 eBook องค์กร 99999
การจำลองระบบกระจายน้ำบาดาลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ EPANET 2.0 ผลงานทางวิชาการ DGR6307330686 eBook องค์กร 99999
การจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 ผลงานทางวิชาการ DGR6306330576 eBook องค์กร 99999
การจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล จำนวน 24 แห่ง รวม 11 รายการ ผลงานทางวิชาการ DGR6306330577 eBook องค์กร 99999
การดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขายชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด ผลงานทางวิชาการ DGR6306330568 eBook องค์กร 99999
การดำเนินการบริหารสัญญาและแก้ไขสัญญาซื้อขายชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด ผลงานทางวิชาการ DGR6306330569 eBook องค์กร 99999
การดำเนินการสอบสวนทางวินัย กรณีการกระทำผิกวินัยไม่ร้ายแรง ผลงานทางวิชาการ DGR6307330640 eBook องค์กร 99999
Page SUM 1,799,984

หน้า