รายงานสรุปข้อสอบที่มีในระบบ

ลำดับ หมวดวิชา ตอนวิชา ข้อสอบ ประเภทข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม
1 หมวดที่ 1 : ความรู้ทั่วไป ตอนที่ 1 : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทดสอบเจ้าพนักงานธุรการ แบบฝึกหัด 20 20
2 หมวดที่ 1 : ความรู้ทั่วไป ตอนที่ 1 : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข้อสอบ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2546 แบบทดสอบ 20 20