รายงานสรุปข้อสอบที่มีในระบบ

ลำดับ หมวดวิชา ตอนวิชา ข้อสอบ ประเภทข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม
1 หมวดที่ 1 : ความรู้ทั่วไป ตอนที่ 1 : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แบบฝึกหัด DGR แบบฝึกหัด 10 10
2 หมวดที่ 1 : ความรู้ทั่วไป ตอนที่ 1 : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข้อสอบ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2546 แบบทดสอบ 20 20
3 หมวดที่ 1 : ความรู้ทั่วไป ตอนที่ 1 : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แบบทดสอบ ชุดที่ 2 แบบทดสอบ 25 25
4 หมวดที่ 1 : ความรู้ทั่วไป ตอนที่ 1 : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทดสอบข้อสอบ แบบทดสอบ 50 50
5 หมวดที่ 1 : ความรู้ทั่วไป ตอนที่ 1 : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แบบฝึกหัด 1 1
6 หมวดที่ 1 : ความรู้ทั่วไป ตอนที่ 1 : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข้อสอบชุดที่ 1 แบบทดสอบ 30 30