รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหนังสือ eBook หมวด รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
เรื่องของน้ำบาดาล The Story of Groundwater หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล tiraporn@dgr.mail.go.th ธิราพร ศรีรัตน์
ระบบกรองสนิมเหล็กและแมงกานีส ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล phoot นาย พุฒ อภัยศิลา
คู่มือการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
โครงการศึกษาทบทวนร่างกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล Uten นาย อุเทน แสงดามุก
90 พรรษา บรมราชินีนาถ หนังสือทั่วไป ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
คู่มือก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล jame jame sitta katchamat
คู่มือเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล banjong.p@dgr.mail.go.th บรรจง พรมจันทร์
โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2564 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
การแปรความหมายอุทกธรณีเคมี โดย ดร.ทัศนีย์ หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล banjong.p@dgr.mail.go.th บรรจง พรมจันทร์
คู่มือเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล banjong.p@dgr.mail.go.th บรรจง พรมจันทร์
ระบบกรองสนิมเหล็กและแมงกานีส ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล banjong.p@dgr.mail.go.th บรรจง พรมจันทร์
คู่มือเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล banjong.p@dgr.mail.go.th บรรจง พรมจันทร์
คู่มือเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล banjong.p@dgr.mail.go.th บรรจง พรมจันทร์
Portable Air Introduction 2021 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
การเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพน้ำสูง หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี หนังสือทั่วไป minakojang นางสาว หทัยชนก คำพรหม
การเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลระดับลึกผ่านชั้นน้ำเค็ม หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
การเกราท์ซีลบ่อน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
คู่มือการใช้แผนที่น้ำบาดาล ฉบับประชาชน หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กัญญาภัค จันทร์เกตุ นางสาว กัญญาภัค จันทร์เกตุ

หน้า