จัดการ Ebook แนะนำประจำเดือน

ประจำเดือน รายการ EBook แนะนำ
03/2021
03/2021
 1. คู่มือก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น
 2. การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล_กองวิเคราะห์น้ำบาดาล
 3. ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการบริหารระบบน้ำบาดาลของกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลของกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล 2563
 4. การศึกษา วิเคราะห์และติดตามประเมินผลงานถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนำร่อง 3 พื้นที่จังหวัด
 5. ระบบกรองสนิมเหล็กและแมงกานีส ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 6. โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ(ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564)
04/2021
 1. แนวทางในการควบคุมการเจาะน้ำบาดาลตามหลักวิชาการของกฎหมายน้ำบาดาล
 2. เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
 3. การประยุกต์ใช้ application และข้อมูลภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการโครงการ
07/2021
 1. น้ำบาดาลทรัพยากรสร้างสุข
 2. คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล
 3. แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย
 4. คู่มือเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น
 5. สาระน่ารู้เกี่ยวกับการควบคุมกิจการน้ำบาดาล
 6. รู้ไว้ก่อนใช้น้ำบาดาล Application Badan4Thai
 7. การดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาล
 8. 108 คำถาม เรื่องน้ำบาดาลที่คุณไม่รู้
 9. คู่มือมาตรฐานด้านการตรวจสอบ และดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเจาะ และลักลอบใช้น้ำบาดาล
08/2021
 1. การจัดทำคู่มือการควบคุมภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 2. การจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 3. คู่มือจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
10/2021
 1. การควบคุมครุภัณฑ์ด้วยระบบคิวอาร์โค้ด
 2. การจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล จำนวน 24 แห่ง รวม 11 รายการ
 3. การจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558
 4. การจัดทำคู่มือการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
05/2022
 1. การศึกษา วิเคราะห์และติดตามประเมินผลงานถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนำร่อง 3 พื้นที่จังหวัด
 2. ระบบกรองสนิมเหล็กและแมงกานีส ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 3. โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ(ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564)
 4. Hydrogeology Journal
 5. รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
06/2022
 1. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 2. คู่มือก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น
 3. การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล_กองวิเคราะห์น้ำบาดาล
 4. ถอดบทเรียนหมูป่าติดถ้ำ : การสำรวจธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 5. โครงการศึกษาทบทวนร่างกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
 6. คู่มือ การซ่อมบ่อน้ำบาดาล โดยการสวมท่อลดขนาด