จัดการ Ebook แนะนำประจำเดือน

ประจำเดือน รายการ EBook แนะนำ
02/2021
03/2021
03/2021
03/2021
 1. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 2. รายงานประจำปี 2563 DGR Annual Report 2020
 3. คู่มือก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น
 4. การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล_กองวิเคราะห์น้ำบาดาล
 5. ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการบริหารระบบน้ำบาดาลของกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลของกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล 2563
04/2021
 1. แนวทางในการควบคุมการเจาะน้ำบาดาลตามหลักวิชาการของกฎหมายน้ำบาดาล
 2. เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
 3. การประยุกต์ใช้ application และข้อมูลภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการโครงการ
07/2021
 1. น้ำบาดาลทรัพยากรสร้างสุข
 2. คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล
 3. แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย
 4. คู่มือเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น
 5. สาระน่ารู้เกี่ยวกับการควบคุมกิจการน้ำบาดาล
 6. รู้ไว้ก่อนใช้น้ำบาดาล Application Badan4Thai
 7. การดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาล
 8. 108 คำถาม เรื่องน้ำบาดาลที่คุณไม่รู้
 9. คู่มือมาตรฐานด้านการตรวจสอบ และดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเจาะ และลักลอบใช้น้ำบาดาล
08/2021
 1. การจัดทำคู่มือการควบคุมภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 2. การจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 3. คู่มือจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
10/2021
 1. การควบคุมครุภัณฑ์ด้วยระบบคิวอาร์โค้ด
 2. การจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล จำนวน 24 แห่ง รวม 11 รายการ
 3. การจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558
 4. การจัดทำคู่มือการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560