รายงานสถิติข้อสอบ

ลำดับ หมวดวิชา ตอนวิชา ข้อสอบ ประเภทข้อสอบ เปอร์เซ็นต์ที่ได้ (สูงสุด) เปอร์เซ็นต์ที่ได้ (ต่ำสุด) เปอร์เซ็นต์ที่ได้ (ค่าเฉลี่ย)
1 หมวดที่ 1 : ความรู้ทั่วไป ตอนที่ 1 : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทดสอบเจ้าพนักงานธุรการ แบบฝึกหัด 15 % 0 % 1.82 %
2 หมวดที่ 1 : ความรู้ทั่วไป ตอนที่ 1 : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข้อสอบ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2546 แบบทดสอบ 30 % 0 % 6.09 %