รายงานสถิติข้อสอบ

ลำดับ หมวดวิชา ตอนวิชา ข้อสอบ ประเภทข้อสอบ เปอร์เซ็นต์ที่ได้ (สูงสุด) เปอร์เซ็นต์ที่ได้ (ต่ำสุด) เปอร์เซ็นต์ที่ได้ (ค่าเฉลี่ย)
1 หมวดที่ 1 : ความรู้ทั่วไป ตอนที่ 1 : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แบบฝึกหัด DGR แบบฝึกหัด 40 % 0 % 6.00 %
2 หมวดที่ 1 : ความรู้ทั่วไป ตอนที่ 1 : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข้อสอบ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2546 แบบทดสอบ 30 % 0 % 5.63 %
3 หมวดที่ 1 : ความรู้ทั่วไป ตอนที่ 1 : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แบบทดสอบ ชุดที่ 2 แบบทดสอบ 0 % 0 % 0.00 %
4 หมวดที่ 1 : ความรู้ทั่วไป ตอนที่ 1 : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทดสอบข้อสอบ แบบทดสอบ 0 % 0 % 0.00 %
5 หมวดที่ 1 : ความรู้ทั่วไป ตอนที่ 1 : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แบบฝึกหัด 0 % 0 % 0.00 %
6 หมวดที่ 1 : ความรู้ทั่วไป ตอนที่ 1 : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข้อสอบชุดที่ 1 แบบทดสอบ 0 % 0 % 0.00 %