รายงานทะเบียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เช่น 2022-08-11
เช่น 2022-08-11
ชื่อ หมวด รหัสบุ๊คไอดี ประเภท จำนวน
การควบคุมงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง บ้านบะยาว หมู่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ผลงานทางวิชาการ DGR6306330597 eBook องค์กร 99999
การควบคุมงานก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 4 ตําบลเกาะรัง ผลงานทางวิชาการ DGR6306330604 eBook องค์กร 99999
การจัดการ : Management หนังสือทั่วไป DDE47724 eBook 1
การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินงานฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาลกรณีเกิดอุทกภัยโดยวิธีการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ DGR6306330490 eBook องค์กร 99999
การจัดการข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์ การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง และผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ DGR6307330660 eBook องค์กร 99999
การจัดการข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์ การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง และผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ DGR6306330514 eBook องค์กร 99999
การจัดการข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย การวิเคราะห์ หาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก และผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ DGR6307330661 eBook องค์กร 99999
การจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3100-0125) หนังสือทั่วไป DDE52494 eBook 2
การจัดการงานบำรุงรักษาด้วย Reliability หนังสือทั่วไป DDE52421 eBook 1
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หนังสือทั่วไป DDE52496 eBook 2
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ หนังสือทั่วไป DDE52423 eBook 1
การจัดการสีเพื่องานกราฟิก (Color Management System) หนังสือทั่วไป DDE48943 eBook 1
การจัดการเครื่องจักรกลเครื่องและเครื่องยนต์ หนังสือทั่วไป DDE52419 eBook 1
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) หนังสือทั่วไป DDE48940 eBook 1
การจัดการเรียนรู้การบูรณาการแบบองค์รวม หนังสือทั่วไป DDE38621 eBook 1
การจัดการแห่งอนาคต หนังสือทั่วไป DDE43388 eBook 1
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ หนังสือทั่วไป DDE47778 eBook 1
การจัดการไอทีลอจิสติกส์ หนังสือทั่วไป DDE47937 eBook 1
การจัดตั้ง ASEAN Unit ผลงานทางวิชาการ DGR6307330636 eBook องค์กร 99999
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (โครงการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล) ผลงานทางวิชาการ DGR6307330618 eBook องค์กร 99999
Page SUM 800,006

หน้า