รายงานทะเบียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เช่น 2021-04-11
เช่น 2021-04-11
ชื่อ หมวด รหัสบุ๊คไอดี ประเภท จำนวน
การจัดการข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์ การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง และผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ DGR6307330660 eBook องค์กร 99999
การจัดการข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์ การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง และผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ DGR6306330514 eBook องค์กร 99999
การจัดการข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย การวิเคราะห์ หาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก และผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ DGR6307330661 eBook องค์กร 99999
การจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3100-0125) หนังสือทั่วไป DDE52494 eBook 2
การจัดการงานบำรุงรักษาด้วย Reliability หนังสือทั่วไป DDE52421 eBook 1
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หนังสือทั่วไป DDE52496 eBook 2
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ หนังสือทั่วไป DDE52423 eBook 1
การจัดการสีเพื่องานกราฟิก (Color Management System) หนังสือทั่วไป DDE48943 eBook 1
การจัดการเครื่องจักรกลเครื่องและเครื่องยนต์ หนังสือทั่วไป DDE52419 eBook 1
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) หนังสือทั่วไป DDE48940 eBook 1
การจัดการเรียนรู้การบูรณาการแบบองค์รวม หนังสือทั่วไป DDE38621 eBook 1
การจัดการแห่งอนาคต หนังสือทั่วไป DDE43388 eBook 1
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ หนังสือทั่วไป DDE47778 eBook 1
การจัดการไอทีลอจิสติกส์ หนังสือทั่วไป DDE47937 eBook 1
การจัดตั้ง ASEAN Unit ผลงานทางวิชาการ DGR6307330636 eBook องค์กร 99999
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (โครงการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล) ผลงานทางวิชาการ DGR6307330618 eBook องค์กร 99999
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ผลงานทางวิชาการ DGR6307330637 eBook องค์กร 99999
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านแผนงานบุคคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ผลงานทางวิชาการ DGR6307330622 eBook องค์กร 99999
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มีประสิทธิภาพ ผลงานทางวิชาการ DGR6307330639 eBook องค์กร 99999
การจัดทำคู่มือการควบคุมภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ DGR6311330866 eBook องค์กร 100
Page SUM 800,105

หน้า