รายงานทะเบียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เช่น 2020-12-04
เช่น 2020-12-04
ชื่อ หมวด รหัสบุ๊คไอดี ประเภท จำนวน
การดำเนินการบริหารสัญญาและแก้ไขสัญญาซื้อขายชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด ผลงานทางวิชาการ DGR6306330569 eBook องค์กร 99999
การดำเนินการสอบสวนทางวินัย กรณีการกระทำผิกวินัยไม่ร้ายแรง ผลงานทางวิชาการ DGR6307330640 eBook องค์กร 99999
การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม หนังสือทั่วไป DDE24389 eBook 1
การดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล DGR6311330860 eBook องค์กร 100
การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ DGR6307330614 eBook องค์กร 99999
การตรวจสอบกระบวนการจัดเก็บและน้ำส่งรายได้ค่าใช้น้้าบาดาล จำนวน 19 จังหวัด ผลงานทางวิชาการ DGR6306330580 eBook องค์กร 99999
การตรวจสอบการควบคุมภายในการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12 ผลงานทางวิชาการ DGR6306330584 eBook องค์กร 99999
การตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ ของ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต จำนวน 3 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ผลงานทางวิชาการ DGR6306330581 eBook องค์กร 99999
การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล กรณีตรวจสอบพบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 36 ทวิ เฉพาะกรณีฝ่าฝืนประกาศ ตามมาตรา 5 วรรคสอง ผลงานทางวิชาการ DGR6307330611 eBook องค์กร 99999
การตรวจสอบชั้นน้ำบาดาลด้วยวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ผลงานทางวิชาการ DGR6306330570 eBook องค์กร 99999
การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายโครงการของสถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ DGR6307330646 eBook องค์กร 99999
การตลาดธุรกิจบริการ:SERVICE MARKETING หนังสือทั่วไป DDE49628 eBook 1
การตลาดแนวใหม่ ผ่าน Social Media หนังสือทั่วไป DDE48957 eBook 1
การติดตั้งระบบติดตามสถานณ์น้ำบาดาล และการรุกล้ำน้ำเค็มด้วยระบบควบคุมระยะไกลในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลงานทางวิชาการ DGR6306330492 eBook องค์กร 99999
การติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลของแหล่งน้ำบาดาลพุในพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลอุดรธานี - สกลนคร ผลงานทางวิชาการ DGR6306330502 eBook องค์กร 99999
การติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอุทกธรณีเคมีของน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่โครงการเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ข้อเสนอแนวคิด ผลงานทางวิชาการ DGR6306330497 eBook องค์กร 99999
การติดตามตรวจสอบผลกระทบน้ำใต้ติน จากเขื่อนกิ่วคอหมา ผลงานทางวิชาการ DGR6306330495 eBook องค์กร 99999
การติดตามผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ DGR6306330555 eBook องค์กร 99999
การติดตามผลการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล โครงการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผลงานทางวิชาการ DGR6307330685 eBook องค์กร 99999
การทำระบบการจัดเก็บ การสืบค้นและการแจ้งเตือนข้อมูลสัญญา ผลงานทางวิชาการ DGR6306330571 eBook องค์กร 99999
Page SUM 1,600,087

หน้า