รายงานสรุปจำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหมวด

เช่น 2021-04-11
เช่น 2021-04-11
หมวด จำนวน
หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 56
ผลงานทางวิชาการ 195
หนังสือทั่วไป 480
731