รายงานสรุปจำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหมวด

เช่น 2021-09-25
เช่น 2021-09-25
หมวด จำนวน
หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 55
ผลงานทางวิชาการ 196
หนังสือทั่วไป 480
731