รายงานสรุปจำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหมวด

เช่น 2022-08-11
เช่น 2022-08-11
หมวด จำนวน
หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 89
ผลงานทางวิชาการ 200
หนังสือทั่วไป 480
769