รายงานสรุปจำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหมวด

เช่น 2020-10-30
เช่น 2020-10-30
หมวด จำนวน
หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 39
ผลงานทางวิชาการ 191
หนังสือทั่วไป 481
711