ผลสอบของสมาชิก

แบบฝึกหัด : ทดสอบเจ้าพนักงานธุรการ
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เวลาที่เริ่มทำ เวลาที่ทำเสร็จ คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็ม เปอร์เซ็นต์ที่ได้
1 banjong.p@dgr.mail.go.th บรรจง พรมจันทร์ 26/01/2022 - 13:12 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
2 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 15/11/2021 - 12:24 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
7 mawin มาวิน แสนรัตน์ 06/07/2021 - 09:08 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
11 sorapol test www 25/01/2021 - 13:40 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
12 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 05/11/2020 - 11:01 29/08/2021 - 18:35 0 / 20 0 %
13 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 05/11/2020 - 10:57 05/11/2020 - 10:58 3 / 20 15 %
14 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 05/11/2020 - 10:53 05/11/2020 - 10:56 0 / 20 0 %
15 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 05/11/2020 - 10:51 05/11/2020 - 10:51 0 / 20 0 %
16 ekkapong เอกพงศ์ เกตุเอม 05/11/2020 - 10:46 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
17 ekkapong เอกพงศ์ เกตุเอม 05/11/2020 - 10:45 05/11/2020 - 10:45 1 / 20 5 %
18 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 05/11/2020 - 10:41 05/11/2020 - 10:49 0 / 20 0 %
แบบทดสอบ : ข้อสอบ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2546
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เวลาที่เริ่มทำ เวลาที่ทำเสร็จ คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็ม เปอร์เซ็นต์ที่ได้
3 np0001 เอกพงษ์ เกตุเอม 31/08/2021 - 14:12 31/08/2021 - 14:14 4 / 20 20 %
4 jakkrit@dgr.mail.go.th จักรกฤษณ์ ลีทอง 31/08/2021 - 13:19 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
5 jakkrit@dgr.mail.go.th จักรกฤษณ์ ลีทอง 31/08/2021 - 13:15 31/08/2021 - 13:18 6 / 20 30 %
6 mawin มาวิน แสนรัตน์ 06/07/2021 - 09:08 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
8 24/06/2021 - 15:57 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
9 sittee sittee sittee 08/03/2021 - 21:11 19/03/2021 - 14:25 0 / 20 0 %
10 chotirat.k@dgr.mail.go.th โชติรัตน์ ขนอม 28/01/2021 - 13:21 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
19 Chartsiri ชาติศิริ ศิลา 16/10/2020 - 14:08 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
20 Chartsiri ชาติศิริ ศิลา 16/10/2020 - 14:01 16/10/2020 - 14:02 1 / 20 5 %
21 naphat.l@dgr.mail.go.th ว่าที่ ร.ต.หญิง ณภัทร เลี้ยงถนอม 23/07/2020 - 09:29 23/07/2020 - 09:30 2 / 20 10 %
22 pasu.i@dgr.mail.go.th ภาสุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 21/07/2020 - 09:57 21/07/2020 - 10:02 0 / 20 0 %
23 potejamarn.j@dgr.mail.go.th พจมาน เจริญผล 21/07/2020 - 09:46 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
24 surinthar.h@dgr.mail.go.th สุรินทรา หัดขุนทด 20/07/2020 - 11:14 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
25 supatpong.l@dgr.mail.go.th สุภัฎพงศ์ เลขะธรรม 20/07/2020 - 11:11 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
26 surinthar.h@dgr.mail.go.th สุรินทรา หัดขุนทด 20/07/2020 - 11:10 20/07/2020 - 11:13 0 / 20 0 %
27 pause sitta sitta 16/07/2020 - 15:57 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
28 pause sitta sitta 16/07/2020 - 15:54 16/07/2020 - 15:55 6 / 20 30 %
29 usertest01 user test 16/07/2020 - 15:54 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
30 usertest01 user test 16/07/2020 - 15:48 16/07/2020 - 15:49 5 / 20 25 %

หน้า