ผลสอบของสมาชิก

แบบทดสอบ : ข้อสอบ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2546
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เวลาที่เริ่มทำ เวลาที่ทำเสร็จ คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็ม เปอร์เซ็นต์ที่ได้
1 Chartsiri ชาติศิริ ศิลา 16/10/2020 - 14:08 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
5 Chartsiri ชาติศิริ ศิลา 16/10/2020 - 14:01 16/10/2020 - 14:02 1 / 20 5 %
10 naphat.l@dgr.mail.go.th ว่าที่ ร.ต.หญิง ณภัทร เลี้ยงถนอม 23/07/2020 - 09:29 23/07/2020 - 09:30 2 / 20 10 %
17 pasu.i@dgr.mail.go.th ภาสุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 21/07/2020 - 09:57 21/07/2020 - 10:02 0 / 20 0 %
23 potejamarn.j@dgr.mail.go.th พจมาน เจริญผล 21/07/2020 - 09:46 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
26 surinthar.h@dgr.mail.go.th สุรินทรา หัดขุนทด 20/07/2020 - 11:14 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
แบบทดสอบ : ข้อสอบชุดที่ 1
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เวลาที่เริ่มทำ เวลาที่ทำเสร็จ คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็ม เปอร์เซ็นต์ที่ได้
2 Chartsiri ชาติศิริ ศิลา 16/10/2020 - 14:07 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 30 0 %
13 sittee sittee sittee 21/07/2020 - 11:07 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 30 0 %
18 chotirat.k@dgr.mail.go.th โชติรัตน์ ขนอม 21/07/2020 - 09:57 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 30 0 %
19 sittee sittee sittee 21/07/2020 - 09:57 21/07/2020 - 09:59 0 / 30 0 %
30 surapee.t@dgr.mail.go.th สุรภี ตัวละมูล 20/07/2020 - 11:12 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 30 0 %
แบบทดสอบ : แบบทดสอบ ชุดที่ 2
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เวลาที่เริ่มทำ เวลาที่ทำเสร็จ คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็ม เปอร์เซ็นต์ที่ได้
3 Chartsiri ชาติศิริ ศิลา 16/10/2020 - 14:07 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 25 0 %
9 naphat.l@dgr.mail.go.th ว่าที่ ร.ต.หญิง ณภัทร เลี้ยงถนอม 23/07/2020 - 09:31 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 25 0 %
20 ekkapong เอกพงศ์ เกตุเอม 21/07/2020 - 09:57 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 25 0 %
แบบฝึกหัด : ข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เวลาที่เริ่มทำ เวลาที่ทำเสร็จ คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็ม เปอร์เซ็นต์ที่ได้
4 Chartsiri ชาติศิริ ศิลา 16/10/2020 - 14:07 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 1 0 %
16 ekkapong เอกพงศ์ เกตุเอม 21/07/2020 - 09:58 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 1 0 %
21 pasu.i@dgr.mail.go.th ภาสุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 21/07/2020 - 09:56 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 1 0 %
แบบฝึกหัด : แบบฝึกหัด DGR
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เวลาที่เริ่มทำ เวลาที่ทำเสร็จ คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็ม เปอร์เซ็นต์ที่ได้
6 Chartsiri ชาติศิริ ศิลา 16/10/2020 - 14:01 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 10 0 %
7 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 23/09/2020 - 16:14 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 10 0 %
8 nop.p@dgr.mail.go.th นพ ผาลทอง 15/09/2020 - 14:39 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 10 0 %
11 naphat.l@dgr.mail.go.th ว่าที่ ร.ต.หญิง ณภัทร เลี้ยงถนอม 23/07/2020 - 09:28 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 10 0 %
12 naphat.l@dgr.mail.go.th ว่าที่ ร.ต.หญิง ณภัทร เลี้ยงถนอม 23/07/2020 - 09:23 23/07/2020 - 09:27 3 / 10 30 %
14 pasu.i@dgr.mail.go.th ภาสุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 21/07/2020 - 09:59 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 10 0 %
22 plemanu นิติธร สุระสาย 21/07/2020 - 09:54 21/07/2020 - 09:57 4 / 10 40 %
24 potejamarn.j@dgr.mail.go.th พจมาน เจริญผล 21/07/2020 - 09:45 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 10 0 %
25 siriwatt.w@dgr.mail.go.th สิริวัฑฒ วัฒนลักษณ์ 20/07/2020 - 11:23 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 10 0 %
27 samak สมัคร แสนศรี 20/07/2020 - 11:14 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 10 0 %
28 thirawadee.k@dgr.mail.go.th ธิระวดี โฆสิตวัน 20/07/2020 - 11:13 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 10 0 %
29 supatpong.l@dgr.mail.go.th สุภัฎพงศ์ เลขะธรรม 20/07/2020 - 11:13 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 10 0 %
แบบทดสอบ : ทดสอบข้อสอบ
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เวลาที่เริ่มทำ เวลาที่ทำเสร็จ คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็ม เปอร์เซ็นต์ที่ได้
15 ekkapong เอกพงศ์ เกตุเอม 21/07/2020 - 09:59 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 50 0 %

หน้า