รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหนังสือ eBook หมวด รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล_กองวิเคราะห์น้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
เครียดอย่างฉลาด หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
น้ำบาดาลทรัพยากรสร้างสุข หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
การประยุกต์ใช้แบบจำลองการไหลน้ำบาดาลเบื้องต้นในการศึกษาติดตามการปนเปื้อนของแหล่งน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
การพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบติดตามประเมินผลและเฝ้าระวังการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการควบคุมกิจการน้ำบาดาล ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
เครียดอย่างฉลาด หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
นวดไทยเพื่อสุขภาพ เล่ม 2 หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
การบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตเมืองของสหราชอาณาจักร หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล Preeyaporn นางสาว ปรียาภรณ์ หมื่นราช
Mapping Groundwater Resilience to Climate Change and Human Development in Asia Cities Part 1 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล Preeyaporn นางสาว ปรียาภรณ์ หมื่นราช
sansunee.c@dgr.mail.go.th ศันสุนีย์ เจียมตน
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการควบคุมกิจการน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
การบริหารโครงการ หนังสือทั่วไป เอกธนา ยวงทอง นาย เอกธนา ยวงทอง
ทักษะการบริหารการประชุม หนังสือทั่วไป เอกธนา ยวงทอง นาย เอกธนา ยวงทอง
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล panjawich.s@dgr.mail.go.th ปัญจวิชญ์ เสตางกูล
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล panjawich.s@dgr.mail.go.th ปัญจวิชญ์ เสตางกูล
ภูมิเศรษฐศาสตร์ หนังสือทั่วไป parinya.o@dgr.mail.go.th ปริญญา อ่อนพลับ
อียิปต์ ดินแดนแห่งฟาร์โรห์ หนังสือทั่วไป parinya.o@dgr.mail.go.th ปริญญา อ่อนพลับ
ภูมิเศรษฐศาสตร์ หนังสือทั่วไป parinya.o@dgr.mail.go.th ปริญญา อ่อนพลับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือทั่วไป นงคราญ นางสาว นงคราญ ตานะเศรษฐ

หน้า