รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหนังสือ eBook หมวด รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการนำร่องการศึกษา การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล thanajak.r@dgr.mail.go.th ธนจักร ริจิรวนิช
กฎหมายธุรกิจ หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
อียิปต์ ดินแดนแห่งฟาร์โรห์ หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
เสิร์ฟ บิน กิน เที่ยว หนังสือทั่วไป parinya.o@dgr.mail.go.th ปริญญา อ่อนพลับ
ศิลปะการถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือทั่วไป ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
การบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตเมืองของสหราชอาณาจักร หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล punyawee.i@dgr.mail.go.th ปุณยวีร์ อินทรักษา
การดำเนินการจัดประชุมสัมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่องพลังงานความร้อนใต้ภิภพแห่งเอเชีย ครั้งที่ 11 (11th Asian Geothermal Symposium ณ จังหวัดเชียงใหม่) ผลงานทางวิชาการ adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
รายงานผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศไทย (กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล punyawee.i@dgr.mail.go.th ปุณยวีร์ อินทรักษา
อียิปต์ ดินแดนแห่งฟาร์โรห์ หนังสือทั่วไป parinya.o@dgr.mail.go.th ปริญญา อ่อนพลับ
การเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ sorapol นาย test www
การจัดทำคู่มือการควบคุมภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ sorapol นาย test www
ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ หนังสือทั่วไป ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
รายงานผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศไทย (กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล sorapol นาย test www
การบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตเมืองของสหราชอาณาจักร หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล sorapol นาย test www
การบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตเมืองของสหราชอาณาจักร หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล sorapol นาย test www
Adapting groundwater of asian cities to climate change หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
Groundwater and Land Subsidence in Bkk หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
Mapping Groundwater Resilience to Climate Change and Human Development in Asia Cities Part 1 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
Mapping Groundwater Resilience to Climate Change Part 2 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
รายงานการศึกษาดูงาน สำนักงานใหญ่บริษัทโปรมิเนนท์ หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม

หน้า