รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหนังสือ eBook หมวด รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล Wut นาย วุฒิภัทร เจริญบุญ
การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล_กองวิเคราะห์น้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
เกาเหลาชีวิต พ.5 หนังสือทั่วไป ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
คู่มือจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
12 พระปิดตายอดนิยม หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
12 พระปิดตายอดนิยม หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
Ecosystem Approaches in Integrated Water Resources Management (IWRM) หนังสือทั่วไป parinya.o@dgr.mail.go.th ปริญญา อ่อนพลับ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล กรณีการให้บริการแบบฉุกเฉิน (Emergency Services Delivery) ผลงานทางวิชาการ parinya.o@dgr.mail.go.th ปริญญา อ่อนพลับ
ข้อเสนอแนวคิด - ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำบาดาลพุในพื้นที่แอ่งอุดรธานี - สกลนคร ผลงานทางวิชาการ parinya.o@dgr.mail.go.th ปริญญา อ่อนพลับ
การบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตเมืองของสหราชอาณาจักร หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล parinya.o@dgr.mail.go.th ปริญญา อ่อนพลับ
คู่มือจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
อียิปต์ ดินแดนแห่งฟาร์โรห์ หนังสือทั่วไป parinya.o@dgr.mail.go.th ปริญญา อ่อนพลับ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล Preeyaporn นางสาว ปรียาภรณ์ หมื่นราช
การประยุกต์ใช้แบบจำลองการไหลน้ำบาดาลเบื้องต้นในการศึกษาติดตามการปนเปื้อนของแหล่งน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล_กองวิเคราะห์น้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
เครียดอย่างฉลาด หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
น้ำบาดาลทรัพยากรสร้างสุข หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
การประยุกต์ใช้แบบจำลองการไหลน้ำบาดาลเบื้องต้นในการศึกษาติดตามการปนเปื้อนของแหล่งน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
การพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบติดตามประเมินผลและเฝ้าระวังการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการควบคุมกิจการน้ำบาดาล ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
เครียดอย่างฉลาด หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน

หน้า