รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหนังสือ eBook หมวด รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามสถานการณ์น้ำบาดาลแรงดันน้ำคืนตัวและแผ่นดินทรุดพื้นที่ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล LA-IAD.S นางสาว ละเอียด สังข์ทอง
วันน้ำบาดาลแห่งชาติ หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล tiraporn@dgr.mail.go.th นางสาว ธิราพร ศรีรัตน์
งานศึกษาการเปลี่ยนแปลงแรงดันน้ำใต้ดิน การอัดตัวและทรุดตัว ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โครงการศึกษาผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาลและแอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง (ปีที่ 3 - 4) หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล Malang นาย ธนากร เสริมศรี
งานศึกษาการเปลี่ยนแปลงแรงดันน้ำใต้ดิน การอัดตัวและทรุดตัว ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โครงการศึกษาผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาลและแอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง (ปีที่ 3 - 4) หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล Malang นาย ธนากร เสริมศรี
Advanced Excel เจาะลึก การเขียนโปรแกรม VBA หนังสือทั่วไป chaingard1 นาย ประกิต สิทธิยะกานน
Advanced Excel ฉบับเขียนโปรแกรมด้วย Macro&VBA หนังสือทั่วไป chaingard1 นาย ประกิต สิทธิยะกานน
กรณีศึกษาการบริหารการตลาด หนังสือทั่วไป yaowana นาง เยาวนา เสสสระ
พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ หนังสือทั่วไป yaowana นาง เยาวนา เสสสระ
คู่มือประชาชนเพื่อการใช้และอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล Chisanupong นาย ชิษณุพงศ์ พัชรินทร์วิทยา
คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล Chisanupong นาย ชิษณุพงศ์ พัชรินทร์วิทยา
รายงานการปนเปื้อนลุ่มน้ำโจนแห่งที่อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจน แห่งที่ 16 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จุฑามาศ นางสาว จุฑามาศ คำแก้ว
Executive Summary Report_โครงการแอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง ระยะที่ 3 สมุทรสาคร หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล Pisan2517 นาย พิศาล ลาภตระกูล
คู่มือการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลฯ (ฉบับสมบูรณ์) หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล Sataporn นางสาว ศตพร ดำเสน
คู่มือสำหรับประชาชน หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล Sataporn นางสาว ศตพร ดำเสน
Final Report_โครงการแอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง ระยะที่ 1 สุพรรณบุรี หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล tiraporn@dgr.mail.go.th นางสาว ธิราพร ศรีรัตน์
เทคนิคการแก้ไขปัญหาการเจาะในหินโพรง หินก้อนใหญ่ ดินเหนียว ชั้นน้ำที่มีแรงดันที่มีสวนกลับ หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ชาญ นาย ชาญ ไชยเดช
เทคนิคการแก้ไขปัญหาการเจาะในหินโพรง หินก้อนใหญ่ ดินเหนียว ชั้นน้ำที่มีแรงดันที่มีสวนกลับ หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ชาญ นาย ชาญ ไชยเดช
แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ชาญ นาย ชาญ ไชยเดช
คู่มือการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ชาญ นาย ชาญ ไชยเดช
รายงานสถานการณ์น้ำบาดาล ปี 2565 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล jakkrit@dgr.mail.go.th จักรกฤษณ์ ลีทอง

หน้า