รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหนังสือ eBook หมวด รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
การเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ชาญ นาย ชาญ ไชยเดช
รายงานประจำปี 2564 (Annual Report 2021) หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล tiraporn@dgr.mail.go.th นางสาว ธิราพร ศรีรัตน์
คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน e-Service สำหรับการประกอบกิจการน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล tiraporn@dgr.mail.go.th นางสาว ธิราพร ศรีรัตน์
รายงานการประเมินความเสี่ยงของแหล่งน้ำบาดาลประเทศไทยต่อการปนเปื้อนมลสาร หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล tiraporn@dgr.mail.go.th นางสาว ธิราพร ศรีรัตน์
รายงานสถานการณ์น้ำบาดาล ปี 2565 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล tiraporn@dgr.mail.go.th นางสาว ธิราพร ศรีรัตน์
วันน้ำบาดาลแห่งชาติ หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
คู่มือการตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล tiraporn@dgr.mail.go.th นางสาว ธิราพร ศรีรัตน์
รายงานสถานการณ์น้ำบาดาล ปี 2565 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
รายงานสถานการณ์น้ำบาดาล ปี 2565 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
colloid-nano-and-micro-particle-transport-and-surface-interaction-in-groundwater The Groundwater Project ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลพื้นที่ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล tiraporn@dgr.mail.go.th นางสาว ธิราพร ศรีรัตน์
รายงานสถานการณ์น้ำบาดาล ปี 2565 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล tiraporn@dgr.mail.go.th นางสาว ธิราพร ศรีรัตน์
รายงานสถานการณ์น้ำบาดาล ปี 2565 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลพื้นที่ตำบลท่าถ่าน-บ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
น้ำบาดาลกับการพัฒนาประเทศ หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล songpon นาย ทรงพล เดชภูมี
คู่มือประชาชนเพื่อการใช้และอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล tiraporn@dgr.mail.go.th นางสาว ธิราพร ศรีรัตน์
คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล tiraporn@dgr.mail.go.th นางสาว ธิราพร ศรีรัตน์
การประยุกต์ใช้แบบจำลองการไหลน้ำบาดาลเบื้องต้นในการศึกษาติดตามการปนเปื้อนของแหล่งน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ Kanjana นางสาว กาญจนา กัณหะยูวะ
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กนกวรรณ กลิ่นรอง น.ส. กนกวรรณ กลิ่นรอง
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กนกวรรณ กลิ่นรอง น.ส. กนกวรรณ กลิ่นรอง

หน้า