รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหนังสือ eBook หมวด รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2564 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
การแปรความหมายอุทกธรณีเคมี โดย ดร.ทัศนีย์ หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล banjong.p@dgr.mail.go.th บรรจง พรมจันทร์
คู่มือเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล banjong.p@dgr.mail.go.th บรรจง พรมจันทร์
ระบบกรองสนิมเหล็กและแมงกานีส ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล banjong.p@dgr.mail.go.th บรรจง พรมจันทร์
คู่มือเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล banjong.p@dgr.mail.go.th บรรจง พรมจันทร์
คู่มือเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล banjong.p@dgr.mail.go.th บรรจง พรมจันทร์
Portable Air Introduction 2021 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
การเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพน้ำสูง หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี หนังสือทั่วไป minakojang นางสาว หทัยชนก คำพรหม
การเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลระดับลึกผ่านชั้นน้ำเค็ม หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
การเกราท์ซีลบ่อน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
คู่มือการใช้แผนที่น้ำบาดาล ฉบับประชาชน หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กัญญาภัค จันทร์เกตุ นางสาว กัญญาภัค จันทร์เกตุ
โครงการจัดทำมาตรฐานการเจาะ-สำรวจ-และพัฒนาบ่อน้ำบาดาล-เล่มที่-2 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
การเกราท์ซีลบ่อน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
การเกราท์ซีลบ่อน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
89 กลยุทธ์ ที่องค์กรระดับโลกใช้สร้างองค์กรและบริหารคน หนังสือทั่วไป นิตยา พรมจันทร์ นางสาว นิตยา พรมจันทร์
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการบริหารระบบน้ำบาดาลของกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลของกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล 2563 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
คู่มือก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
รายงานประจำปี 2563 DGR Annual Report 2020 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
น้ำบาดาล บ่อบาดาล โดย นายเจริญ เพียรเจริญ หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม

หน้า