รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหนังสือ eBook หมวด รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
การสำรวจธรณีฟิสิกส์ ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ทั่วประเทศ (ระยะที่ 1) พื้นที่ศึกษาบ้านกุดกุง ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผลงานทางวิชาการ sittee sittee sittee sittee
เครียดอย่างฉลาด หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
การประยุกต์ใช้ application และข้อมูลภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการโครงการ ผลงานทางวิชาการ ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
การจำลองระบบกระจายน้ำบาดาลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ EPANET 2.0 ผลงานทางวิชาการ ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล หนังสือทั่วไป ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
365 ฟังก์ชั่น Excel หนังสือทั่วไป siriwatt.w@dgr.mail.go.th นาย สิริวัฑฒ วัฒนลักษณ์
คู่มือใช้งาน Microsoft Excel 2013 หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ผลงานทางวิชาการ sittee sittee sittee sittee
365 ฟังก์ชั่น Excel หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
การจัดทำระบบสืบค้นข้อมูลบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ ผลงานทางวิชาการ sittee sittee sittee sittee
การเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลในพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษเพื่อปรับปรุงงานให้มีความถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ผลงานทางวิชาการ sittee sittee sittee sittee
เครียดอย่างฉลาด หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
กฎหมายธุรกิจ หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ผลงานทางวิชาการ sittee sittee sittee sittee
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
คู่มือใช้งาน Microsoft PowerPoint 2013 หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม (Computers and Programming) C และ Java หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
ประชาคมอาเซียนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ผลงานทางวิชาการ adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
พลเมืองไทย การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย หนังสือทั่วไป usertest01 Mr user test

หน้า