รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหนังสือ eBook หมวด รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
14 ขุมพลังแห่งความสำเร็จ หนังสือทั่วไป natchareeya นางสาว ณัฐฉรียา ชาเทพ
หนังสือ eBook หนังสือทั่วไป pasu.i@dgr.mail.go.th ภาสุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
8โรคร้าย ของวัยทำงาน หนังสือทั่วไป chotirat.k@dgr.mail.go.th นางสาว โชติรัตน์ ขนอม
การปรังปรุงเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ pasu.i@dgr.mail.go.th ภาสุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
เทคนิคควบคุมกล้อง DSLR เคล็ด (ไม่) ลับกับการถ่ายภาพ หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
นวดไทยเพื่อสุขภาพ เล่ม 2 หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
อุทกธรณีน้ำบาดาลระดับลึก บ้านหนองไม้ไผ่ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ผลงานทางวิชาการ ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
การจัดการข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์ การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง และผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
อุทกธรณีเคมีและไอโซโทปของ น้ำบาดาลบริเวณเหมืองทองคำ บริษัท อัครารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร ผลงานทางวิชาการ ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
การสำรวจธรณีฟิสิกส์ ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ทั่วประเทศ (ระยะที่ 1) พื้นที่ศึกษาบ้านกุดกุง ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผลงานทางวิชาการ sittee sittee sittee sittee
เครียดอย่างฉลาด หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
การประยุกต์ใช้ application และข้อมูลภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการโครงการ ผลงานทางวิชาการ ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
การจำลองระบบกระจายน้ำบาดาลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ EPANET 2.0 ผลงานทางวิชาการ ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล หนังสือทั่วไป ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
365 ฟังก์ชั่น Excel หนังสือทั่วไป siriwatt.w@dgr.mail.go.th นาย สิริวัฑฒ วัฒนลักษณ์
คู่มือใช้งาน Microsoft Excel 2013 หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ผลงานทางวิชาการ sittee sittee sittee sittee
365 ฟังก์ชั่น Excel หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
การจัดทำระบบสืบค้นข้อมูลบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ ผลงานทางวิชาการ sittee sittee sittee sittee
การเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลในพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษเพื่อปรับปรุงงานให้มีความถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ผลงานทางวิชาการ sittee sittee sittee sittee

หน้า