รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหนังสือ eBook หมวด รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
dgr นาย dgr dgr
dgr นาย dgr dgr
dgr นาย dgr dgr
admin นาย test www
admin นาย test www
admin นาย test www
ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ หนังสือทั่วไป dgr11 นางสาว จีราพร บุญสุข
ปรัชญาเปลี่ยนชีวิต คมความคิดสร้างยอดคน หนังสือทั่วไป usertest01 Mr user test
เจ้าฟ้านักพัฒนา รัตนเทพแห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทย หนังสือทั่วไป usertest01 Mr user test
นวดไทยเพื่อสุขภาพ เล่ม 2 หนังสือทั่วไป usertest01 Mr user test
คู่มือเรียนโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2010 หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2007 หนังสือทั่วไป chotirat.k@dgr.mail.go.th นางสาว โชติรัตน์ ขนอม
คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน

หน้า