รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหนังสือ eBook หมวด รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
ภูมิเศรษฐศาสตร์ หนังสือทั่วไป nop.p@dgr.mail.go.th นพ ผาลทอง
ภูมิเศรษฐศาสตร์ หนังสือทั่วไป nop.p@dgr.mail.go.th นพ ผาลทอง
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการนำร่องการศึกษา การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล nop.p@dgr.mail.go.th นพ ผาลทอง
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น หนังสือทั่วไป nop.p@dgr.mail.go.th นพ ผาลทอง
แบบฝึกหัดคิดพิชิต มายด์แม็ป สำหรับนักเรียน นักศึกษา หนังสือทั่วไป nop.p@dgr.mail.go.th นพ ผาลทอง
ความแตกต่างระหว่างแผนที่ปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล (Groundwater Availability Map: GWAV) มาตราส่วน 1: 100,000 กับ มาตราส่วน 1: 50,000 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลงานทางวิชาการ nop.p@dgr.mail.go.th นพ ผาลทอง
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการนำร่องการศึกษา การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
คู่มือบริการประชาชน Right To Know หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
เก่งจีนทันใจ หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
การสำรวจน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลงานทางวิชาการ adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
การปรับปรุงแผนที่ปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล (Groundwater Availability Map: GWAV) มาตราส่วน 1: 50,000 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลงานทางวิชาการ adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการนำร่องการศึกษา การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1001) มีแผน+เฉลย หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
เสิร์ฟ บิน กิน เที่ยว หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข หนังสือทั่วไป usertest01 Mr user test
คู่มือใช้งาน Microsoft PowerPoint 2013 หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
ความน่าจะเป็นและสถิติ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) หนังสือทั่วไป chotirat.k@dgr.mail.go.th นางสาว โชติรัตน์ ขนอม
นวดไทยเพื่อสุขภาพ เล่ม 2 หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
คู่มือบริการประชาชน Right To Know หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
การติดตามตรวจสอบผลกระทบน้ำใต้ติน จากเขื่อนกิ่วคอหมา ผลงานทางวิชาการ usertest01 Mr user test

หน้า