รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหนังสือ eBook หมวด รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
คู่มือใช้งาน Microsoft Office 2013 ฉบับสมบูรณ์ หนังสือทั่วไป chotirat.k@dgr.mail.go.th นางสาว โชติรัตน์ ขนอม
คู่มือใช้งาน Microsoft Office 2013 ฉบับสมบูรณ์ หนังสือทั่วไป chotirat.k@dgr.mail.go.th นางสาว โชติรัตน์ ขนอม
ครบทุกเรื่อง Microsoft Office 2010 ฉบับสมบูรณ์ หนังสือทั่วไป chotirat.k@dgr.mail.go.th นางสาว โชติรัตน์ ขนอม
คู่มือเรียนโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2010 หนังสือทั่วไป chotirat.k@dgr.mail.go.th นางสาว โชติรัตน์ ขนอม
adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
นวดไทยเพื่อสุขภาพ เล่ม 2 หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
Android App Development ฉบับสมบูรณ์ หนังสือทั่วไป usertest01 Mr user test
สร้างเว็บไซต์ง่าย ๆสไตส์มืออาชีพ ด้วย Joomla ฉบับสมบูรณ์ หนังสือทั่วไป usertest01 Mr user test
รวมสูตรและฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบูรณ์ หนังสือทั่วไป usertest01 Mr user test
คู่มือการใช้แผนที่น้ำบาดาล ฉบับประชาชน หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
คู่มือการใช้แผนที่น้ำบาดาล ฉบับประชาชน หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
การประยุกต์ใช้ application และข้อมูลภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการโครงการ ผลงานทางวิชาการ adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
น้ำบาดาลทรัพยากรสร้างสุข หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
แนวทางการยกระดับการบริหารจัดการองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0 ผลงานทางวิชาการ usertest01 Mr user test
ครบทุกเรื่อง Microsoft Office 2010 ฉบับสมบูรณ์ หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ปรับปรุงใหม่สุด หนังสือทั่วไป pasu.i@dgr.mail.go.th ภาสุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
หนังสือ eBook หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
การจำลองระบบกระจายน้ำบาดาลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ EPANET 2.0 ผลงานทางวิชาการ dgr11 นางสาว จีราพร บุญสุข
Money 101 กฎแห่งความมั่งคั่ง 9 ประการ หนังสือทั่วไป natchareeya นางสาว ณัฐฉรียา ชาเทพ
222 ข้อคิดพิชิตทางรวยแบบครบเครื่อง 360 องศา หนังสือทั่วไป natchareeya นางสาว ณัฐฉรียา ชาเทพ

หน้า