รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหนังสือ eBook หมวด รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
รายงานประจำปี 2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
การบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตเมืองของสหราชอาณาจักร หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
การจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลงานทางวิชาการ ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
การบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตเมืองของสหราชอาณาจักร หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
การจัดทำคู่มือการควบคุมภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
การเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
การบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตเมืองของสหราชอาณาจักร หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
รายงานผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศไทย (กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
เรื่องของน้ำบาดาล The Story of Groundwater หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
ซุ้มรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง หนังสือทั่วไป parinya.o@dgr.mail.go.th ปริญญา อ่อนพลับ
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล mawin นาย มาวิน แสนรัตน์
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล mawin นาย มาวิน แสนรัตน์
การบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตเมืองของสหราชอาณาจักร หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล mawin นาย มาวิน แสนรัตน์
แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล nop.p@dgr.mail.go.th นพ ผาลทอง
คู่มือเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล nop.p@dgr.mail.go.th นพ ผาลทอง
คู่มือประชาชนเพื่อการใช้และอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล nop.p@dgr.mail.go.th นพ ผาลทอง
โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลพื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนบน หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล nop.p@dgr.mail.go.th นพ ผาลทอง
The Dragon อลวนวุ่นมังกรผ่าเหล่า!? 1 ภาคสงครามสองอาณาจักร หนังสือทั่วไป usertest01 Mr user test
เสิร์ฟ บิน กิน เที่ยว หนังสือทั่วไป usertest01 Mr user test

หน้า