รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหนังสือ eBook หมวด รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
คู่มือบริการประชาชน Right To Know หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
การติดตามตรวจสอบผลกระทบน้ำใต้ติน จากเขื่อนกิ่วคอหมา ผลงานทางวิชาการ usertest01 Mr user test
นวดไทยเพื่อสุขภาพ เล่ม 2 หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
ระเบียบวิธีวิจัย จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ หนังสือทั่วไป chotirat.k@dgr.mail.go.th นางสาว โชติรัตน์ ขนอม
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล creator creator creator creator
คู่มือเรียนโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ PowerPoint 2010 หนังสือทั่วไป chotirat.k@dgr.mail.go.th นางสาว โชติรัตน์ ขนอม
คู่มือใช้งาน Microsoft PowerPoint 2013 หนังสือทั่วไป chotirat.k@dgr.mail.go.th นางสาว โชติรัตน์ ขนอม
คู่มือใช้งาน Microsoft Office 2013 ฉบับสมบูรณ์ หนังสือทั่วไป chotirat.k@dgr.mail.go.th นางสาว โชติรัตน์ ขนอม
คู่มือใช้งาน Microsoft Office 2013 ฉบับสมบูรณ์ หนังสือทั่วไป chotirat.k@dgr.mail.go.th นางสาว โชติรัตน์ ขนอม
ครบทุกเรื่อง Microsoft Office 2010 ฉบับสมบูรณ์ หนังสือทั่วไป chotirat.k@dgr.mail.go.th นางสาว โชติรัตน์ ขนอม
คู่มือเรียนโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2010 หนังสือทั่วไป chotirat.k@dgr.mail.go.th นางสาว โชติรัตน์ ขนอม
adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
นวดไทยเพื่อสุขภาพ เล่ม 2 หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
Android App Development ฉบับสมบูรณ์ หนังสือทั่วไป usertest01 Mr user test
สร้างเว็บไซต์ง่าย ๆสไตส์มืออาชีพ ด้วย Joomla ฉบับสมบูรณ์ หนังสือทั่วไป usertest01 Mr user test
รวมสูตรและฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบูรณ์ หนังสือทั่วไป usertest01 Mr user test
คู่มือการใช้แผนที่น้ำบาดาล ฉบับประชาชน หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
คู่มือการใช้แผนที่น้ำบาดาล ฉบับประชาชน หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
การประยุกต์ใช้ application และข้อมูลภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการโครงการ ผลงานทางวิชาการ adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
น้ำบาดาลทรัพยากรสร้างสุข หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน

หน้า