รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหนังสือ eBook หมวด รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
คู่มือการใช้แผนที่น้ำบาดาล ฉบับประชาชน หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
คู่มือการใช้แผนที่น้ำบาดาล ฉบับประชาชน หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
การประยุกต์ใช้ application และข้อมูลภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการโครงการ ผลงานทางวิชาการ adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
น้ำบาดาลทรัพยากรสร้างสุข หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
แนวทางการยกระดับการบริหารจัดการองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0 ผลงานทางวิชาการ usertest01 Mr user test
ครบทุกเรื่อง Microsoft Office 2010 ฉบับสมบูรณ์ หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ปรับปรุงใหม่สุด หนังสือทั่วไป pasu.i@dgr.mail.go.th ภาสุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
หนังสือ eBook หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
การจำลองระบบกระจายน้ำบาดาลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ EPANET 2.0 ผลงานทางวิชาการ dgr11 นางสาว จีราพร บุญสุข
Money 101 กฎแห่งความมั่งคั่ง 9 ประการ หนังสือทั่วไป natchareeya นางสาว ณัฐฉรียา ชาเทพ
222 ข้อคิดพิชิตทางรวยแบบครบเครื่อง 360 องศา หนังสือทั่วไป natchareeya นางสาว ณัฐฉรียา ชาเทพ
14 ขุมพลังแห่งความสำเร็จ หนังสือทั่วไป natchareeya นางสาว ณัฐฉรียา ชาเทพ
หนังสือ eBook หนังสือทั่วไป pasu.i@dgr.mail.go.th ภาสุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
8โรคร้าย ของวัยทำงาน หนังสือทั่วไป chotirat.k@dgr.mail.go.th นางสาว โชติรัตน์ ขนอม
การปรังปรุงเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ pasu.i@dgr.mail.go.th ภาสุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
เทคนิคควบคุมกล้อง DSLR เคล็ด (ไม่) ลับกับการถ่ายภาพ หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
นวดไทยเพื่อสุขภาพ เล่ม 2 หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
อุทกธรณีน้ำบาดาลระดับลึก บ้านหนองไม้ไผ่ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ผลงานทางวิชาการ ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
การจัดการข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์ การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง และผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
อุทกธรณีเคมีและไอโซโทปของ น้ำบาดาลบริเวณเหมืองทองคำ บริษัท อัครารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร ผลงานทางวิชาการ ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม

หน้า