รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหนังสือ eBook หมวด รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
เก่งจีนทันใจ หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
การสำรวจน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลงานทางวิชาการ adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
การปรับปรุงแผนที่ปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล (Groundwater Availability Map: GWAV) มาตราส่วน 1: 50,000 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลงานทางวิชาการ adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการนำร่องการศึกษา การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1001) มีแผน+เฉลย หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
เสิร์ฟ บิน กิน เที่ยว หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข หนังสือทั่วไป usertest01 Mr user test
คู่มือใช้งาน Microsoft PowerPoint 2013 หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
ความน่าจะเป็นและสถิติ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) หนังสือทั่วไป chotirat.k@dgr.mail.go.th นางสาว โชติรัตน์ ขนอม
นวดไทยเพื่อสุขภาพ เล่ม 2 หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
คู่มือบริการประชาชน Right To Know หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
การติดตามตรวจสอบผลกระทบน้ำใต้ติน จากเขื่อนกิ่วคอหมา ผลงานทางวิชาการ usertest01 Mr user test
นวดไทยเพื่อสุขภาพ เล่ม 2 หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
ระเบียบวิธีวิจัย จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ หนังสือทั่วไป chotirat.k@dgr.mail.go.th นางสาว โชติรัตน์ ขนอม
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล creator creator creator creator
คู่มือเรียนโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ PowerPoint 2010 หนังสือทั่วไป chotirat.k@dgr.mail.go.th นางสาว โชติรัตน์ ขนอม
คู่มือใช้งาน Microsoft PowerPoint 2013 หนังสือทั่วไป chotirat.k@dgr.mail.go.th นางสาว โชติรัตน์ ขนอม
คู่มือใช้งาน Microsoft Office 2013 ฉบับสมบูรณ์ หนังสือทั่วไป chotirat.k@dgr.mail.go.th นางสาว โชติรัตน์ ขนอม
คู่มือใช้งาน Microsoft Office 2013 ฉบับสมบูรณ์ หนังสือทั่วไป chotirat.k@dgr.mail.go.th นางสาว โชติรัตน์ ขนอม
ครบทุกเรื่อง Microsoft Office 2010 ฉบับสมบูรณ์ หนังสือทั่วไป chotirat.k@dgr.mail.go.th นางสาว โชติรัตน์ ขนอม

หน้า