ลำดับรหัสบุ๊คไอดีชื่อจำนวนยืม
1DDE39006ลืมป่วยด้วยสมุนไพรก้นครัว1
2DGR6310330797รู้ไว้ก่อนใช้น้ำบาดาล Application Badan4Thai1
3DGR6308330744Mapping Groundwater Resilience to Climate Change and Human Development in Asia Cities Part 11
4DGR6311330863รายงานประจำปี 2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล1
5DGR6309330750โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดลำพูน1
6DDE52460สุดยอดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ1
7DGR6312330870รายงานผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศไทย (กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล) ปีงบประมาณ พ.ศ.25631
8DGR6310330796108 คำถาม เรื่องน้ำบาดาลที่คุณไม่รู้1
9DGR6308330743Groundwater and Land Subsidence in Bkk1
10DGR6311330861เรื่องของน้ำบาดาล The Story of Groundwater1
11DGR6309330749โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดมหาสารคาม1
12DDE38550สมุนไพร รู้ใช้ไกลโรค1
13DGR6311330867การเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการน้ำบาดาล1
14DGR6310330755คู่มือ การสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการบริหารจัดการน้ำบาดาล อย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน1
15DGR6308330742Adapting groundwater of asian cities to climate change1
16DGR6311330860การดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาล1
17DGR6309330748โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดสระบุรี1
18DDE52463อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1001) มีแผน+เฉลย1
19DGR6311330866การจัดทำคู่มือการควบคุมภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล1
20DGR6309330754รายงานประจำปี 2562 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล1
2106600018259เสิร์ฟ บิน กิน เที่ยว1
22DGR6311330859คู่มือเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น1
23DGR6309330747คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล1
24DDE44560basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว1
25DGR6311330865การจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621
26DGR6309330753คู่มือประชาชนเพื่อการใช้และอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน1
2706600012781กฎหมายธุรกิจ1
28DGR6311330862แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย1
29DGR6308330746รายงานการศึกษาดูงาน สำนักงานใหญ่บริษัทโปรมิเนนท์1
30DDE45662คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน Python1
31DGR6312330869การบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตเมืองของสหราชอาณาจักร1
32DGR6309330752โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดบุรีรัมย์1
33DDE38551สมุนไพรคู่บ้าน1
34DGR6311330858คู่มือมาตรฐานด้านการตรวจสอบ และดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเจาะ และลักลอบใช้น้ำบาดาล1
35DGR6308330745Mapping Groundwater Resilience to Climate Change Part 21
36DDE43903คู่มือเรียนและใช้งาน Computer Network Lab ฉบับใช้งานจริง1
37DGR6311330864การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล1
38DGR6309330751โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดกระบี่1
39DDE52446คู่มือเรียนโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 20100
40DDE52589นวดไทยเพื่อสุขภาพ เล่ม 20
41DDE23268เจ้าฟ้านักพัฒนา รัตนเทพแห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทย0
42DDE23044ปรัชญาเปลี่ยนชีวิต คมความคิดสร้างยอดคน0
43DDE52637ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์0
44DDE52424การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Excel 20070