ลำดับรหัสบุ๊คไอดีชื่อจำนวนยืม
1DGR6311330861เรื่องของน้ำบาดาล The Story of Groundwater3
2DGR6311330867การเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการน้ำบาดาล2
3DGR6311330866การจัดทำคู่มือการควบคุมภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล2
4DGR6309330753คู่มือประชาชนเพื่อการใช้และอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน2
5DGR6311330859คู่มือเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น2
6DGR6312330869การบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตเมืองของสหราชอาณาจักร2
7DGR6311330862แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย2
8DDE52446คู่มือเรียนโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 20101
9DGR6309330754รายงานประจำปี 2562 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล1
1006600018411อียิปต์ ดินแดนแห่งฟาร์โรห์1
1106600018259เสิร์ฟ บิน กิน เที่ยว1
12DGR6311330863รายงานประจำปี 2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล1
13DGR6308330746รายงานการศึกษาดูงาน สำนักงานใหญ่บริษัทโปรมิเนนท์1
14DDE23671ธรรมาภิบาลโลก1
15DGR6312330870รายงานผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศไทย (กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล) ปีงบประมาณ พ.ศ.25631
16DGR6307330721คู่มือบริการประชาชน Right To Know1
17DGR6309330752โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดบุรีรัมย์1
18DGR6401330871การดำเนินการจัดประชุมสัมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่องพลังงานความร้อนใต้ภิภพแห่งเอเชีย ครั้งที่ 11 (11th Asian Geothermal Symposium ณ จังหวัดเชียงใหม่)1
19DDE52618The Dragon อลวนวุ่นมังกรผ่าเหล่า!? 1 ภาคสงครามสองอาณาจักร1
20DGR6311330860การดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาล1
21DGR6308330745Mapping Groundwater Resilience to Climate Change Part 21
22DGR6306330534การสำรวจสภาพอุทกธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่แอ่งเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์1
23DGR6307330706น้ำบาดาลทรัพยากรสร้างสุข1
24DGR6309330751โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดกระบี่1
25DGR6307330722โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลพื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนบน1
26DGR6311330858คู่มือมาตรฐานด้านการตรวจสอบ และดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเจาะ และลักลอบใช้น้ำบาดาล1
27DGR6308330744Mapping Groundwater Resilience to Climate Change and Human Development in Asia Cities Part 11
28DGR6306330532การประเมินพื้นที่เพิ่มเติมน้ำและสูญเสียน้ำโดยใช้คุณภาพน้ำบาดาลพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์1
29DGR6307330709คู่มือการใช้แผนที่น้ำบาดาล ฉบับประชาชน1
30DGR6309330750โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดลำพูน1
31DGR6310330797รู้ไว้ก่อนใช้น้ำบาดาล Application Badan4Thai1
32DGR6308330743Groundwater and Land Subsidence in Bkk1
33DGR6306330539อุทกธรณีเคมีน้ำบาดาล ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี1
34DGR6311330865การจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621
35DGR6306330522การประเมินศักยภาพและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในกลุ่มหินสระบุรีและพื้นที่ที่มีลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อน1
36DGR6309330749โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดมหาสารคาม1
37DGR6310330796108 คำถาม เรื่องน้ำบาดาลที่คุณไม่รู้1
38DGR6308330742Adapting groundwater of asian cities to climate change1
39DGR6309330748โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดสระบุรี1
40DGR6306330490การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินงานฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาลกรณีเกิดอุทกภัยโดยวิธีการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล1
41DGR6310330755คู่มือ การสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการบริหารจัดการน้ำบาดาล อย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน1
42DDE37717ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ1
4306600012781กฎหมายธุรกิจ1
44DGR6311330864การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล1
45DGR6309330747คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล1
46DDE23577รวมสูตรและฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบูรณ์1
47DGR6307330720ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-25791
48DDE52589นวดไทยเพื่อสุขภาพ เล่ม 20
49DDE23268เจ้าฟ้านักพัฒนา รัตนเทพแห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทย0
50DDE23044ปรัชญาเปลี่ยนชีวิต คมความคิดสร้างยอดคน0
51DDE52637ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์0
52DDE52424การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Excel 20070