ลำดับรหัสบุ๊คไอดีชื่อจำนวนยืม
1DGR6309330747คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล3
2DGR6410331060ถอดบทเรียนหมูป่าติดถ้ำ : การสำรวจธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน2
3DGR6501331103คู่มือเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น2
4DGR6311330862แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย1
5DGR6403330873ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการบริหารระบบน้ำบาดาลของกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลของกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล 25631
6DDE38551สมุนไพรคู่บ้าน1
7DGR6306330504ข้อเสนอแนวคิด - ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำบาดาลพุในพื้นที่แอ่งอุดรธานี - สกลนคร1
8DDE43903คู่มือเรียนและใช้งาน Computer Network Lab ฉบับใช้งานจริง1
9DDE43754คู่มือเรียนและใช้งาน Network Security Lab ฉบับใช้งานจริง1
10DGR6307330725โครงการจัดทำมาตรฐานการเจาะ-สำรวจ-และพัฒนาบ่อน้ำบาดาล-เล่มที่-21
11DDE39006ลืมป่วยด้วยสมุนไพรก้นครัว1
12DGR6306330551การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล กรณีการให้บริการแบบฉุกเฉิน (Emergency Services Delivery)1
13DGR6410331059โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการบรรเทาปัญหาความขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1
14DGR6308330746รายงานการศึกษาดูงาน สำนักงานใหญ่บริษัทโปรมิเนนท์1
15DGR6502331105โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 25641
16DDE48386Excel Functions1
17DGR6311330864การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล1
18DGR6411331078การเกราท์ซีลบ่อน้ำบาดาล1
19DDE52460สุดยอดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ1
20DDE28573Ecosystem Approaches in Integrated Water Resources Management (IWRM)1
21DGR6410331058แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน (Sustainable Groundwater Resources Management)1
22DGR6308330745Mapping Groundwater Resilience to Climate Change Part 21
23DGR6501331104คู่มือก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น1
24DDE42967ทักษะการบริหารการประชุม1
25DGR6403330874การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล_กองวิเคราะห์น้ำบาดาล1
26DGR6412331079การเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลระดับลึกผ่านชั้นน้ำเค็ม1
27DDE38550สมุนไพร รู้ใช้ไกลโรค1
28DDE2263912 พระปิดตายอดนิยม1
29DGR6411331075โครงการศึกษาทบทวนร่างกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)1
30DGR6308330744Mapping Groundwater Resilience to Climate Change and Human Development in Asia Cities Part 11
31DDE44059การบริหารโครงการ1
32DGR6311330861เรื่องของน้ำบาดาล The Story of Groundwater1
33DGR6412331093การเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพน้ำสูง1
34DDE52463อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1001) มีแผน+เฉลย1
35DGR6403330872คู่มือจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร1
36DGR6403330876รายงานประจำปี 2563 DGR Annual Report 20201
37DGR6308330743Groundwater and Land Subsidence in Bkk1
38DGR6403330878แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25641
39DDE31040The Strengthening Environmental Management and Land Administration Programme in Vietnam1
40DGR6309330749โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดมหาสารคาม1
41DGR6412331084Portable Air Introduction 20211
42DDE44560basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว1
43DDE48874สรุปเข้มเทคนิคพิชิต Reading1
44DGR6403330875คู่มือก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น1
45DGR6308330742Adapting groundwater of asian cities to climate change1
46DGR6312330869การบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตเมืองของสหราชอาณาจักร1
47DDE37721ซุ้มรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง1
48DGR6309330748โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดสระบุรี1
49DGR6412331101ระบบกรองสนิมเหล็กและแมงกานีส ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง1
50DDE45662คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน Python1
51DDE23268เจ้าฟ้านักพัฒนา รัตนเทพแห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทย0
52DDE23044ปรัชญาเปลี่ยนชีวิต คมความคิดสร้างยอดคน0
53DDE52637ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์0
54DDE52424การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Excel 20070
55DDE52446คู่มือเรียนโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 20100
56DDE52589นวดไทยเพื่อสุขภาพ เล่ม 20