รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

เช่น 2022-08-11
เช่น 2022-08-11
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี ชื่อ จำนวนยืม
21 DGR6403330873 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการบริหารระบบน้ำบาดาลของกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลของกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล 2563 1
22 DDE38551 สมุนไพรคู่บ้าน 1
23 DGR6306330504 ข้อเสนอแนวคิด - ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำบาดาลพุในพื้นที่แอ่งอุดรธานี - สกลนคร 1
24 DDE43903 คู่มือเรียนและใช้งาน Computer Network Lab ฉบับใช้งานจริง 1
25 DDE43754 คู่มือเรียนและใช้งาน Network Security Lab ฉบับใช้งานจริง 1
26 DGR6307330725 โครงการจัดทำมาตรฐานการเจาะ-สำรวจ-และพัฒนาบ่อน้ำบาดาล-เล่มที่-2 1
27 DDE39006 ลืมป่วยด้วยสมุนไพรก้นครัว 1
28 DGR6306330551 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล กรณีการให้บริการแบบฉุกเฉิน (Emergency Services Delivery) 1
29 DGR6410331059 โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการบรรเทาปัญหาความขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
30 DGR6308330746 รายงานการศึกษาดูงาน สำนักงานใหญ่บริษัทโปรมิเนนท์ 1
31 DGR6502331105 โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2564 1
32 DDE48386 Excel Functions 1
33 DGR6311330864 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล 1
34 DGR6411331078 การเกราท์ซีลบ่อน้ำบาดาล 1
35 DDE52460 สุดยอดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 1
36 DDE28573 Ecosystem Approaches in Integrated Water Resources Management (IWRM) 1
37 DGR6410331058 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน (Sustainable Groundwater Resources Management) 1
38 DGR6308330745 Mapping Groundwater Resilience to Climate Change Part 2 1
39 DGR6501331104 คู่มือก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น 1
40 DDE42967 ทักษะการบริหารการประชุม 1
20

หน้า