รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

เช่น 2022-08-11
เช่น 2022-08-11
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี ชื่อ จำนวนยืม
41 DDE45662 คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน Python 1
42 DGR6311330862 แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย 1
43 DGR6403330873 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการบริหารระบบน้ำบาดาลของกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลของกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล 2563 1
44 DDE38551 สมุนไพรคู่บ้าน 1
45 DGR6306330504 ข้อเสนอแนวคิด - ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำบาดาลพุในพื้นที่แอ่งอุดรธานี - สกลนคร 1
46 DDE43903 คู่มือเรียนและใช้งาน Computer Network Lab ฉบับใช้งานจริง 1
47 DDE43754 คู่มือเรียนและใช้งาน Network Security Lab ฉบับใช้งานจริง 1
48 DGR6307330725 โครงการจัดทำมาตรฐานการเจาะ-สำรวจ-และพัฒนาบ่อน้ำบาดาล-เล่มที่-2 1
49 DDE39006 ลืมป่วยด้วยสมุนไพรก้นครัว 1
50 DGR6306330551 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล กรณีการให้บริการแบบฉุกเฉิน (Emergency Services Delivery) 1
51 DDE52637 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ 0
52 DDE52424 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2007 0
53 DDE52446 คู่มือเรียนโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2010 0
54 DDE52589 นวดไทยเพื่อสุขภาพ เล่ม 2 0
55 DDE23268 เจ้าฟ้านักพัฒนา รัตนเทพแห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทย 0
56 DDE23044 ปรัชญาเปลี่ยนชีวิต คมความคิดสร้างยอดคน 0
10

หน้า