รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

เช่น 2021-01-24
เช่น 2021-01-24
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี ชื่อ จำนวนยืม
41 DGR6310330755 คู่มือ การสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการบริหารจัดการน้ำบาดาล อย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน 1
42 DDE37717 ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ 1
43 06600012781 กฎหมายธุรกิจ 1
44 DGR6311330864 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล 1
45 DGR6309330747 คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล 1
46 DDE23577 รวมสูตรและฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบูรณ์ 1
47 DGR6307330720 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 1
48 DDE52589 นวดไทยเพื่อสุขภาพ เล่ม 2 0
49 DDE23268 เจ้าฟ้านักพัฒนา รัตนเทพแห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทย 0
50 DDE23044 ปรัชญาเปลี่ยนชีวิต คมความคิดสร้างยอดคน 0
51 DDE52637 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ 0
52 DDE52424 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2007 0
7

หน้า