รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหนังสือ eBook หมวด รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
ปรัชญาเปลี่ยนชีวิต คมความคิดสร้างยอดคน หนังสือทั่วไป usertest01 Mr user test
เจ้าฟ้านักพัฒนา รัตนเทพแห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทย หนังสือทั่วไป usertest01 Mr user test
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1001) มีแผน+เฉลย หนังสือทั่วไป mind04 นาย ชิษณุพงศ์ ละออเหล่า
นวดไทยเพื่อสุขภาพ เล่ม 2 หนังสือทั่วไป usertest01 Mr user test
คู่มือเรียนโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2010 หนังสือทั่วไป sittee sittee sittee sittee
การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2007 หนังสือทั่วไป chotirat.k@dgr.mail.go.th นางสาว โชติรัตน์ ขนอม
คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1001) มีแผน+เฉลย หนังสือทั่วไป กนกกร นางสาว กนกกร ยันบัวบาน

หน้า