รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหนังสือ eBook หมวด รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
การติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอุทกธรณีเคมีของน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่โครงการเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ข้อเสนอแนวคิด ผลงานทางวิชาการ adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
ข้อเสนอการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลที่มีสารละลายเหล็กสูงกรณีศึกษาโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ผลงานทางวิชาการ adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม (Computers and Programming) C และ Java หนังสือทั่วไป nat นาย สิทธา คัชมตย์
แบบฝึกหัดคิดพิชิต มายด์แม็ป สำหรับนักเรียน นักศึกษา หนังสือทั่วไป usertest01 Mr user test
เสิร์ฟ บิน กิน เที่ยว หนังสือทั่วไป usertest01 Mr user test
30 เทคนิคเพิ่มพลังสมองให้เก่งขึ้น รวยขึ้น 10 เท่า! หนังสือทั่วไป usertest01 Mr user test
คนชอบครัว หนังสือทั่วไป usertest01 Mr user test
การกระจายตัวของสารหนูและฟลูออไรด์บริเวณฝั่งตะวันตกของแอ่งลำปาง ผลงานทางวิชาการ usertest01 Mr user test
การบันทึกข้อมูลการติดตามและตรวจสอบการดำเนินโครงการ ด้วย Google form เพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลร่วมกับโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลงานทางวิชาการ usertest01 Mr user test
การสำรวจอุทกธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ พื้น ที่บ้านดอนนน หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผลงานทางวิชาการ usertest01 Mr user test
usertest01 Mr user test
usertest01 Mr user test
usertest01 Mr user test
การสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อหาความหนาของชั้นดินเหนียวบริเวณบึงตะเคร็งและบึงระมาณ อำเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก ผลงานทางวิชาการ usertest01 Mr user test
การสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อหาความหนาของชั้นดินเหนียวบริเวณบึงตะเคร็งและบึงระมาณ อำเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก ผลงานทางวิชาการ usertest01 Mr user test
การสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อหาความหนาของชั้นดินเหนียวบริเวณบึงตะเคร็งและบึงระมาณ อำเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก ผลงานทางวิชาการ usertest01 Mr user test
การศึกษาผลกระทบการปนเปื้อนแบคทีเรียในบ่อน้ำบาดาลของระบบประปา ผลงานทางวิชาการ usertest01 Mr user test
usertest01 Mr user test
nat นาย สิทธา คัชมตย์
usertest01 Mr user test

หน้า