ผลสอบของสมาชิก

แบบทดสอบ : ข้อสอบชุดที่ 1
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ที่ได้
31 sittee sittee sittee 0 %
36 panjawich.s@dgr.mail.go.th ปัญจวิชญ์ เสตางกูล 0 %
43 pause sitta sitta 0 %
44 usertest01 user test 0 %
แบบทดสอบ : ข้อสอบ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2546
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ที่ได้
32 supatpong.l@dgr.mail.go.th สุภัฎพงศ์ เลขะธรรม 0 %
35 surinthar.h@dgr.mail.go.th สุรินทรา หัดขุนทด 0 %
47 pause sitta sitta 0 %
48 pause sitta sitta 30 %
51 usertest01 user test 0 %
53 usertest01 user test 25 %
54 pause sitta sitta 10 %
55 ekkapong เอกพงศ์ เกตุเอม 0 %
56 usertest01 user test 5 %
57 usertest01 user test 5 %
แบบฝึกหัด : แบบฝึกหัด DGR
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ที่ได้
33 siriwatt.w@dgr.mail.go.th สิริวัฑฒ วัฒนลักษณ์ 30 %
34 ekkapong เอกพงศ์ เกตุเอม 0 %
37 panjawich.s@dgr.mail.go.th ปัญจวิชญ์ เสตางกูล 0 %
38 sittee sittee sittee 0 %
39 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 0 %
40 JSNIPER J Sniper 0 %
41 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 0 %
42 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 20 %
แบบทดสอบ : ทดสอบข้อสอบ
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ที่ได้
45 pause sitta sitta 0 %
49 usertest01 user test 0 %
แบบทดสอบ : แบบทดสอบ ชุดที่ 2
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ที่ได้
46 pause sitta sitta 0 %
50 usertest01 user test 0 %
58 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 0 %
แบบฝึกหัด : ข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เปอร์เซ็นต์ที่ได้
52 pause sitta sitta 0 %
59 usertest01 user test 0 %
60 usertest01 user test 0 %

หน้า