"น้ำบาดาลประเทศไทย ร่วมกับ ผู้แทน UNESCO Jakarta" ประชุมหารือโครงการ Groundwater Resources in the Greater Mekong Subregion : Collaborative Management to Increase Climate Change Resilience

"น้ำบาดาลประเทศไทย ร่วมกับ ผู้แทน UNESCO Jakarta" ประชุมหารือโครงการ Groundwater Resources in the Greater Mekong Subregion : Collaborative Management to Increase Climate Change Resilience

     วันที่ 26 ตุลาคม 2566 Mr. Ryuichi FUKUHARA ที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จาก UNESCO Jakarta ร่วมประชุมหารือกับ ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี, ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล, รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โพยม สราภิรมย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น, นางสาววรางคณา ลาภกิจ จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, คณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ "Groundwater Resources in the Greater Mekong Subregion : Collaborative Management to Increase Climate Change Resilience" พร้อมด้วยการประชุมเปิดตัวโครงการ (Inception Meeting) ณ กรุงพนมเปญ ช่วงเดือนธันวาคม 2566

 

     สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่

     > การนำเสนอบทบาทหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

     > การนำเสนอรายละเอียดของโครงการ อาทิ การประเมินและเฝ้าระวังทรัพยากรน้ำบาดาล การจัดลำดับความสำคัญของการใช้น้ำบาดาล ความร่วมมือระดับภูมิภาค การประสานงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล

     > กำหนดการจัดกิจกรรม Inception workshop ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 ณ กรุงพนมเปญ