กรมทรัพยากรน้ำบาดาลนำเสนอผลงานวิชาการบนเวทีการประชุม CCOP ครั้งที่ 59 ที่จังหวัดพังงา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลนำเสนอผลงานวิชาการบนเวทีการประชุม CCOP ครั้งที่ 59 ที่จังหวัดพังงา
 

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมการประชุมประจำปี CCOP ครั้งที่ 59 (The 59th CCOP Annual Session) และการประชุมคณะกรรมการบริหาร CCOP ครั้งที่ 81 (The 81st  CCOP Steering Committee Meeting) ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมอวานี พลัส เขาหลัก รีสอร์ท จังหวัดพังงา และนำเสนอผลงานวิชาการ ในหัวข้อเรื่องดังนี้
1. Guidelines for Sustainable Groundwater Resources Management under the Comprehensive Study of Exploration and Assessment of Potential Groundwater Resources Management for Consumption and Agriculture โดย นายศิวัช ดวงศร ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
2. Water Allocation Analysis with a Cost-effective Analysis of the Economics of Groundwater Development and Large-Scale Long-Distance Water Delivery to Solve the Problem of Water Shortage, Drought Crisis โดย นางสาวพุธิตา ตั้งกิจวนิชกุล ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
3. Applications of Horizontal Directional Drilling (HDD) for Increasing the Efficiency of Groundwater Production โดย ว่าที่ร้อยตรี รณชัย อินทิยศ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
4. Groundwater Contamination Risk Mapping of Thailand โดย ดร.มนัสวี เฮงสุวรรณ ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาชำนาญการ
5. Groundwater Quality and Ouantity Fluctuation near the Coastal Area Due To Climate Change in Thailand โดย ดร.ประภาวดี โอตรวรรณะ ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ