ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เครื่องจักรกล รถยนต์ พลังงาน และการบำรุงรักษา

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือ "เครื่องจักรกล รถยนต์ พลังงาน และการบำรุงรักษา" เล่มนี้ได้รวบรวมบทความที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกล รถยนต์ เครื่องยนต์ พลังงาน
เชื้อเพลิง สิ่งแวดล้อม และการบำรุงรักษา โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้และการทำความเข้าใจ
ในเรี่องการใช้พลังงานและเชื้อเพลิง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการและการ
บำรุงรักษาเครื่องจักรกลที่ดี ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้งานและการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมด้วย