ชื่อ: รายงานข้อมูลศักยภาพน้ำบาดาลและปริมาณการใช้น้ำบาดาลของประเทศไทยปี พ.ศ.2566

หมวดหลัก: หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หมวดรอง: สำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล

คงเหลือ: 99 เล่ม

เนื้อหา