ชื่อ: คู่มือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด

เนื้อหาอย่างย่อ:
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น การดำเนินกิจกรรม ต่างๆ ของมนุษย์ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green house Gases) สู่ชั้นบรรยากาศ เช่น การใช้พลังงานในครัวเรือน การใช้พลังงานในภาคธุรกิจการค้า การขนส่ง การจัดการของเสีย การดำเนินกิจกรรมภาคการเกษตร การเปลี่ยนแปลงการ ใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น จังหวัด ถือได้ว่าเป็นแหล่งกำเนิดก๊ซเรือนกระจกแห่งหนึ่ง อันเนื่องมาจากการขยายตัว ของจำนวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่าเป็นแหล่งที่มี บทบาทและมีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยสำคัญ องค์การบริหารจัดการก๊ซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ตระหนักถึงความสำคัญ ในเรื่องดังกล่าว จึงจัดทำคู่มือคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด เพื่อให้ภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงวิธีการคำนวณก๊ซเรือนกระจกภายในขอบเขตของตนเอง และนำไปกำหนด เป็นนโยบาย แผน เป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติในการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่การ ​เป็นเมืองคาร์บอนต่ำ ตามนโยบายรัฐบาลอย่างยั่งยืน

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: ทั่วไป

คงเหลือ: 100 เล่ม

เนื้อหา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น การดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของมนุษย์ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green house Gases)
สู่ชั้นบรรยากาศ เช่น การใช้พลังงานในครัวเรือน การใช้พลังงานในภาคธุรกิจการค้า
การขนส่ง การจัดการของเสีย การดำเนินกิจกรรมภาคการเกษตร การเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น

จังหวัด ถือได้ว่าเป็นแหล่งกำเนิดก๊ซเรือนกระจกแห่งหนึ่ง อันเนื่องมาจากการขยายตัว
ของจำนวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่าเป็นแหล่งที่มี
บทบาทและมีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยสำคัญ

องค์การบริหารจัดการก๊ซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ตระหนักถึงความสำคัญ
ในเรื่องดังกล่าว จึงจัดทำคู่มือคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด เพื่อให้ภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงวิธีการคำนวณก๊ซเรือนกระจกภายในขอบเขตของตนเอง และนำไปกำหนด
เป็นนโยบาย แผน เป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติในการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่การ
เป็นเมืองคาร์บอนต่ำ ตามนโยบายรัฐบาลอย่างยั่งยืน