ชื่อ: คู่มือวิเคราะห์และทดสอบสมบัติทางวิศวกรรมของดิน สำหรับนักธรณีวิทยา

หมวดหลัก: หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หมวดรอง: เผยแพร่ความรู้ด้วยเทคโนโลยี

คงเหลือ: 100 เล่ม

เนื้อหา