ชื่อ: รายงานการปนเปื้อนลุ่มน้ำโจนแห่งที่อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจน แห่งที่ 16 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมวดหลัก: หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หมวดรอง: อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล

คงเหลือ: 100 เล่ม

เนื้อหา