ชื่อ: รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและประเมินปริมาณการสูบน้ำบาดาลที่ปลอดภัย(Safe Yield) ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล (ระยะที่ 1)

หมวดหลัก: หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หมวดรอง: อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล

คงเหลือ: 100 เล่ม

เนื้อหา