ชื่อ: คู่มือการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลฯ (สำหรับผู้บริหาร)

หมวดหลัก: หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หมวดรอง: ควบคุมกิจการน้ำบาดาล

คงเหลือ: 100 เล่ม

เนื้อหา