ชื่อ: รายงานสถานการณ์น้ำบาดาล ปี 2564

เนื้อหาอย่างย่อ:
โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาล และคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564

หมวดหลัก: หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หมวดรอง: อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล

คงเหลือ: 100 เล่ม

เนื้อหา