ชื่อ: การศึกษา วิเคราะห์และติดตามประเมินผลงานถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนำร่อง 3 พื้นที่จังหวัด

หมวดหลัก: หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หมวดรอง: ควบคุมกิจการน้ำบาดาล

คงเหลือ: 100 เล่ม

เนื้อหา