ชื่อ: รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

หมวดหลัก: หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หมวดรอง: บริหารองค์กร

คงเหลือ: 100 เล่ม

เนื้อหา