ชื่อ: รายงานผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศไทย (กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เนื้อหาอย่างย่อ:
การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าบาดาล ทั้งในด้านการส้ารวจ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าบาดาลและสิ่งแวดล้อม การประเมินศักยภาพน้้าบาดาล เศรษฐศาสตร์น้้าบาดาลและ ศาสตร์อื่นๆ ทางอุทกธรณีวิทยา ผ่านการประชุมและศึกษาดูงานจากประเทศที่มีการพัฒนาทางวิชาการและ มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้้าและน้้าบาดาลจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับโลกนั้น นับว่า เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และควรพัฒนาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ น้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาศาสตร์น้้าบาดาลในประเทศไทยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าบาดาลอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต กรมทรัพยากรน้้าบาดาลจึงได้มอบหมาย ให้กองแผนงานจัดท้าโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานในต่างประเทศเป็นประจ้าทุกปี เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการท้างานของบุคลากรกรมทรัพยากรน้้าบาดาลและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

หมวดหลัก: หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หมวดรอง: บริหารองค์กร

คงเหลือ: 100 เล่ม

เนื้อหา