ชื่อ: การจัดทำคู่มือการควบคุมภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หมวดหลัก: ผลงานทางวิชาการ

หมวดรอง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คงเหลือ: 100 เล่ม

เนื้อหา