ชื่อ: การพัฒนาบุคลิกภาพ (รหัสวิชา 2203-2009)

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

หนังสือ "การพัฒนาบุคลิกภาพ รหัสวิชา 2203-2009" จัดทำตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ได้เขียนขึ้นโดยบูรณาการระหว่างนวัตกรรมทางการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วยเนื้อหาไว้จำนวน 8 บท เพื่อใช้พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และมีสมรรถนะทางวิชาชีพ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาบุคลิกภาพได้ มีบทเรียน ดังนี้ บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ บทที่ 3 แบบทดสอบบุคลิกภาพ บทที่ 4 ศิลปะการแต่งกาย บทที่ 5 การปฏิบัติตนด้านสุขอนามัย บทที่ 6 มารยาททางสังคม บทที่ 7 วัฒนธรรมระหว่างประเทศ บทที่ 8 บุคลิกภาพและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ