ชื่อ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: คู่มือเตรียมสอบ

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

 "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เนื้อหาวิชาจึงมุ่งเน้นนำเสนอองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อวางรากฐานสำหรับการประกอบอาชีพ ที่กระชับ เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้าและประสบการณ์ของผู้เขียนเอง เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป