ชื่อ: ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร (รหัสวิชา 2204-2110)

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: เทคโนโลยีการสื่อสาร

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

 "ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร (รหัสวิชา 2204-2110)" เล่มนี้ มีเนื้อหาวิชาที่ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศึกราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา จรรยาบรรณเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ อธิบายเนื้อหาโดยละเอียดเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย
สารบัญ