ชื่อ: คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: คู่มือเตรียมสอบ

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

หนังสือ "คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล" เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้อ่านประกอบในการเตรียมตัวสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สังกัด ก.พ. กระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนการสอบแข่งขันของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนต่างๆ โดยมีเนื้อหารายละเอียดครอบคลุมทั้งหมดสำหรับการสอบแข่งขันในตำแหน่ง ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี หลักกการวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ พ.ร.บ./ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในการสอบอย่างละเอียด เจาะลึก ครบถ้วน พร้อมแนวข้อสอบที่ใช้สอบส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล ฯลฯ) เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับใช้เตรียมความพร้อมให้มีความมั่นในในการสอบมากยิ่งขึ้น