ชื่อ: กลศาสตร์ของไหล

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 3 เล่ม

เนื้อหา

หนังสือกลศาสตร์ของไหลเล่มนี้   ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)   สายช่างอุตสาหกรรม   สาขาวิชาช่างยนต์   ช่างกลโรงงาน   ช่างก่อสร้าง   และช่างเทคนิคอุตสาหกรรม   จึงเหมาะที่จะใช้เป็นแบบเรียนของนักศึกษาระดับ   ปวส.   สายช่างอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี   และยังนำไปใช้ประกอบการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้อีกด้วย   นอกจากนี้ยังสามารถใช้คู่มือในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสำหรับช่างเทคนิค   วิศวกร   หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในงานด้านของไหล