ชื่อ: การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: วิศวกรรมศาสตร์

คงเหลือ: 3 เล่ม

เนื้อหา

ภายในหนังสือประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมหลักสูตรอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การแนะนำลักษณะของงานก่อสร้างทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้างและเครื่องจักรกล การวางแผนงานก่อสร้างด้วยวิธีต่างๆ การปรับแก้และเร่งรัดแผนงาน วิธีการควบคุมคุณภาพ และรายงานผลความปลอดภัยในงานก่อสร้าง สัญาแรยการประกอบงานก่อสร้าง และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้รวบรวม ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ที่มีใช้ปฏิบัติกันจริงในงานก่อสร้างมาให้ศึกษาดูเป็นแบบอย่าง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เองตามความเหมาะสมต่อไป