ชื่อ: การพยากรณ์ทางสถิติ

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

หนังสือ "การพยากรณ์ทางสถิติ" เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาสถิติวิศวกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ในระดับอุดมศึกษา โดยเนื้อหาประกอบด้วย 10 บท ได้แก่ ความหมายและประเภทของการพยากรณ์ การวิเคราะห์ส่วนเหลือจากการพยากรณ์ การวิเคราะห์การถดถอย กระบวนการคงที่ อนุกรมเวลา เทคนิคการพยากรณ์แบบทำให้เรียบ ตัวแบบ Box-Jenkin 's ARIMA การประมาณค่าของสัมประสิทธิ์ของตัวแบบ ARIMA ภาวะความแปรปรวนวิวิธพันธุ์ และการระบุเอกลักษณ์ของระบบ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมมีสรุป และแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้ผู้อ่านได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจได้แม่นยำยิ่งขึ้น